Telefon: 62 56 35 70.
E-post: annegro.hummelvoll@hamar.kommune.no

Skolefritidsordningen ved Greveløkka er et pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud utenom den obligatoriske opplæringen for barn i 1. – 4. trinn og er en integrert del av skolens virksomhet. Vi ønsker at SFO skal være preget av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring. Vi utarbeider hvert år en årsplan som skal gi oversikt over aktivitetene i SFO gjennom året.

Vi arbeider aktivt for at barna skal oppleve at SFO er deres fritid og ikke en forlengelse av skoledagen.

Åpningstid

  • SFO har morgenåpning fra kl. 07.30 – 08.30.
  • SFO åpner kl. 13.00 hver dag og stenger kl. 16.30.
  • I skoleferiene er SFO åpent fra kl. 07.30 – 16.30 hver dag.
  • SFO er stengt fire uker i juli (For 2018* SFO åpner opp igjen tirsdag 31. juli kl. 7.30), planleggingsdager (5), og alle helligdager og offentlige høytidsdager.
  • Se skoleruta for hvilke planleggingsdager skole/SFO er stengt.

Påmelding til SFO
Elever fra 1. til 4. har anledning til å melde seg på SFO. Det er tilbud om ulike typer plass opp til 100 % plass. Priser fastsettes av kommunestyret. Det gis 30 % søskenmoderasjon. Oppsigelse eller endring av plass må sendes skriftlig til SFO-leder.

Det er en måneds oppsigelsestid fra den 1. eller 15. i måneden. Ved oppsigelse levert etter 1. april må det betales for plassen ut juni. Det henvises til Hamar kommunes vedtekter for SFO.
Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt eller kom innom på besøk!

Samarbeid SFO og skole
Vi er opptatt av at SFO og skole har et tett samarbeid for at elevene får en helhetlig skoledag. Lærerne på 1. trinn har morgenvakt på SFO deler av året. Assistentene på SFO arbeider både i klassene og på leksehjelp. Det er etablert faste samarbeidsmøter mellom voksne på SFO og lærerne.

Mer om oss
På Greveløkka SFO har vi et lite baserom ved siden av 1. trinn. I tillegg har vi mange rom til disposisjon på skolen. Når barna er inne, hvor de fordeler seg på ulike aktiviteter som forming på atelier, lek og spill i gymsalen, rollelek på dukkerommet og AV-rom for bingo og kino.

Vi har mat på SFO hver dag. Det serveres ett til to varme måltider i uka, de andre dagene har vi brødmat.

Uteområdet med Ankerskogen som nærmeste nabo gir rike muligheter til lek og sport. Vi legger vekt på å være mye ute og bruke området aktivt. Vinterstid har vi en flott skøytebane rett ved skolen og mulighet for ski og aking.

Sommerstid er fotballbingen flittig brukt. Bandy, sykling og sandkasselek er også populære aktiviteter. Skogen som lekearena innbyr til hyttebygging og rollelek. Vi kan gå på leting etter insekter og smådyr og kanskje forske litt også. Vi har fått en ny bålplass i «lilleskogen» som vi benytter mye. Der lager vi forskjellig type mat som f.eks. sveler, pinnebrød og grønnsakswok. Spikking er også en aktivitet vi holder mye på med ved bålplassen.

Vinterforhold utenfor skolen vår.