RUTINER FOR FASTSETTING AV KARAKTERER I ORDEN OG OPPFØRSEL.
Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med skolens ordensreglement. Vi skal bruke karakterene: God (G): vanlig god orden og vanlig god oppførsel. Nokså god (Ng): klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig oppførsel. Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig oppførsel.

God orden viser seg når eleven er forberedt til opplæringen, viser gode arbeidsvaner og god arbeidsinnsats gjennom året. Det innebærer at eleven er punktlig, følger opp arbeidet som skal gjøres og har med nødvendig utstyr.


God oppførsel viser seg når eleven oppfører seg i henhold til skolens reglement overfor medelever, lærere og andre ansatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer blant annet at eleven viser hensyn og respekt for andre.

 

 

SKOLENS ORDENSREGLEMENT

Reglementet har utgangspunkt i  §2-9 og §9 i opplæringsloven og i forskrift om ordens- og oppførselsreglement for hamarskolen: https://www.hamar.kommune.no/article31428-1279.html

GOD ORDEN OG OPPFØRSEL VED AJER UNGDOMSSKOLE  KJENNETEGNES VED ELEVER SOM SIER:

 

1

Jeg gjør mitt beste for å lære mest mulig på skolen

Det betyr at jeg

 • arbeider for å nå målene på læringsplanen (ordinær eller forenklet)
 • har en positiv innstilling til skolen og til det å lære
 • møter forberedt til timer og har med nødvendig utstyr og bøker
 • setter meg inn i kjennetegnene på måloppnåelse
 • deltar i vurdering av egen måloppnåelse

2.

Jeg gjør skolearbeidet mitt og viser min måloppnåelse

Det betyr at jeg

 • leverer i rett tid og overholder frister
 • er til enhver tid innstilt på å vise min kompetanse

3.

Jeg bidrar til at Ajer er  et godt sted å være

Det betyr at jeg

 • viser respekt og toleranse overfor medelever, lærere og andre som arbeider på skolen
 • utfører pålagte ansvarsoppgaver

       -    tar ansvar for sakene mine og rydder etter meg

4.

Jeg bidrar til at Ajer er et godt sted å lære

Det betyr at jeg

 • kommer tidsnok til timer
 • gjør min del av arbeidet når vi skal samarbeide
 • ikke forstyrrer medelever eller lærere

5..

Elevene ved Ajer ungdomsskole

 • reiser seg og hilser når skoledagen begynner
 • henger av seg yttertøy og caps/lue i undervisningsrom
 • spiser ikke mat i basen eller frukt i undervisningssituasjonen
 • følger reglene for kantina
 • bruker ikke heis
 • har felles ansvar for å holde orden/rydde i base og fellesarealer
 • bruker mobiltelefon etter avtale med lærere

 

KLASSELEDELSE

Lærerne ved Ajer ungdomsskole utøver klasseledelse ved å

 • forstå sitt lederansvar og klassen som et sosialt system
 • etablere en positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev
 • etablere en god læringskultur og et læringsfellesskap
 • etablere struktur, regler og rutiner
 • vise tydelige forventninger og motivering av elevene

 

Vi forholder oss ellers til ordensreglementet for Hamarskolen. Dersom reglene brytes, får det disse konsekvensene:

 • Tilsnakk/samtale med faglærer/kontaktlærer/ledelsen
 • Kontakt med hjemmet (telefon/brev/møte)
 • Foreldrene hente eleven på skolen
 • Tap av privilegier
 • Gjensitting
 • Nedsatt  ordens- og oppførselskarakter
 • Fjerne eleven fra situasjonen
 • Bortvisning i inntil tre dager (jfr. § 2-10 i opplæringsloven)
 • Rapport til politiet (gjelder tyveri, vold og legemsfornærmelse)
 • Reparasjoner av og/eller erstatning for hærverk og skade (opptil 5.000 kr)