* Rus-psykisk oppfølgingsteam:
Kommunalt opprettet team, lagt til NAV, 10 stillinger, følger opp de 149 tyngste brukerne i Hamar. Boligkontakt, ruskonsulenter, psykiatrikonsulent, team-koordinator, sykepleier, miljøarbeidere.

* Ungdom 16 - 21 år:
Tidligere finansiert på fattigdomsmidler, nå en del av NAV Hamar, fokus på drop-out skole i tett samarbeid med Oppfølgingstjenesten (OT) i Hamar.

* LOS: Gir ekstra tett oppfølging til brukere med psykiske helseproblemer.

* OT: Fylkets oppfølgingstjeneste. Samlokalisert.

* Hamar Arbeid og Aktivitet: Rent kommunalt. Kantine/vask, utegruppe, snekkerverksted og systue. Brukere kan ofte komme inn "på dagen", og tilbudet kan tilrettelegges individuelt. Samarbeid med voksenopplæring/ spes.ped. på Olsrud.

* Ungdom i farta: Samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen og NAV for ungdom fra Hamar, Løten, Ringsaker og Stange med rett til videregående skole, men som ikke er i noe utdanningsløp eller jobb. Innsøking går gjennom Oppfølgingstjenesten.

* Hamar-modellen: Samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste, Røde Kors og Hamar kommune om følgende 3 tiltak: Arbeideren: værested for aktive rusmisbrukere. BARM (bolig, arbeid, rehabilitering, miljø): ettervernstiltak for rusmisbrukere. Folkestadgate: bemannet boligtiltak til rusmisbrukere i rehabilitering. Mye av dette er også prosjektbasert med midler fra direktoratet som utgangspunkt, og så har det kommet inn på kommunale budsjetter etter hvert.

Det er ønskelig at alle disse tiltakene og prosjektene skal henge sammen i en kjede og gi oss mulighet til å følge opp bruker helhetlig!