Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet.

FAU, hva og hvem er det?

 • FAU er forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg
 • FAU er et arbeidsutvalg sammensatt av foreldre fra alle klassetrinn.
 • FAU velges av og på foreldrerådsmøte om høsten.
 • FAU er klassekontakten og foreldrenes talerør
 • FAU møter ca. en gang per måned eller etter behov.
   

Gjennom FAU skal foreldrene ha medansvar i skolen:

 • FAU skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at skolen blir en skole som inkluderer alle.
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
 • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole FAU skal legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
 • FAU skal bidra til at barns og foreldres rettigheter i skolen ivaretas.
 • FAU skal skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.
 • FAU skal på eget initiativ fremme saker de mener er viktige.
 • Har du saker du mener FAU bør ta opp, vennligst ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner i FAU:

 • Dersom du ikke vet hvem som er foreldrekontakter på ditt trinn, kan du spørre kontaktlærer.