FAU på Børstad 2015 - 2016 

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet. 

Leder er Marainne Kvalheim
 
 
Informasjonen nedenfor er hentet fra www.fug.no - en tjeneste fra FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen):

Foreldrerådet – foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du 

- bli godt kjent med skolens virksomhet

- bli kjent med skolens ledelse

- bli kjent med andre foreldre

- bidra til kvalitetsutvikling av skolen

- bidra til en bedre skolehverdag for elevene
 
I opplæringsloven § 11-4 står det følgende om foreldrerådets oppgaver: "Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø.

FAU
Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane."

Valgordninger
Det er vanlig at det holdes minst ett møte i foreldrerådet hvert år. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldrerådet fastsetter selv valgordningen og avgjør hvor mange foreldrerepresentanter som skal være med i arbeidsutvalget.

FAU kan velges ved direkte valg på foreldrerådsmøtet om våren eller høsten. Det er viktig at arbeidsutvalget på forhånd har skaffet til veie en liste med navn på kandidater som er forespurt og som er villige til å være med i arbeidet. Denne listen bør sendes ut sammen med invitasjonen til foreldrerådsmøtet.

På mindre skoler kan alle klassekontaktene utgjøre FAU. Ved større skoler kan klassekontaktene komme sammen for å velge FAU som f eks kan bestå av en klassekontakt fra hvert klassetrinn. Ved at klassekontaktene utgjør FAU sikrer man seg at informasjon når ut til flest mulig foreldre med barn ved skolen. For å sikre kontinuitet i arbeidsutvalgets virksomhet, bør ikke alle medlemmene skiftes ut samtidig.

Hvilke oppgaver har FAU?
Vi har sett ovenfor at det i opplæringsloven står en del om arbeidsutvalgets oppgaver når det gjelder å skape et godt klassemiljø og godt samhold mellom hjemmet og skolen.

Andre aktuelle oppgaver for FAU kan være:

Samle klassekontaktene etter valgene og informere dem om deres arbeidsområder. Klassekontaktene fra siste år bør være til stede og videreføre ideer og dele erfaringer fra de tiltak som har vært igangsatt i de enkelte klassene eller ved skolen som helhet.

FAU kan gi retningslinjer for klassekontaktene og samtidig gi informasjon og ideer som vil være til nytte i arbeidet. Det er viktig at klassestyrerne får samme informasjon som klassekontaktene for at samarbeidet skal fungere på beste måte.

Lage klassekontaktmapper til alle klassekontaktene. Denne mappen må inneholde praktiske opplysninger som er nyttige for at klassekontakten kan fungere som tillitsvalgt for foreldrene i klassen:
- viktige telefonnumre
- forslag til emner på foreldremøter på de ulike klassetrinn
- referater fra tidligere klasseforeldremøter og andre arrangement
- plass til bilder fra klasseturer o.l.


FUG-heftene: "Håndbok for foreldre i grunnskolen", "Klasseforeldremøte" og "Kurs for klassekontakter og klassestyrere" inneholder mye nyttig stoff og kan med fordel settes inn i klassekontaktmappene.

Sammenkalle til planleggingsmøte mellom klassekontakter og klassestyrere tidlig på høsten. FAU kan ta kontakt med rektor og foreslå at det blir avsatt en halv planleggingsdag til et slikt møte som må legges til kveldstid, slik at det passer for flest mulig. Det er viktig at det blir utarbeidet en konkret handlingsplan for hjem-skole-samarbeidet, hva som skal gjøres av fellesarrangement, hvem som skal gjøre hva og når det skal gjøres.

Før budsjettbehandlingen i samarbeidsutvalget må FAU legge fram sine ønsker og behov for ressurser til informasjonsarbeid, kursvirksomhet m.m.


Aktuelle FUG-hefter for FAU-medlemmer:

"Medlem av FAU - hva nå"
"Håndbok for foreldre i grunnskolen"
"Kurs for foreldre med barn i grunnskolen"
"Kurs for klassekontakter og klassestyrere"
"Overgangen fra barne- til ungdomsskole"
"Skolestart"

Heftene kan bestilles fra www.fug.no