Foreldrerådet består som nevnt av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet, altså alle foreldrene, skal jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven § 11-4).

Hvorfor er samarbeidet mellom skole og hjem viktig?  

Det kan være greit å presisere at skolen utgjør den profesjonelle parten i samarbeidet mellom skole og hjem. Den har en lovpålagt plikt til å informere og ha dialog med foreldrene og legge til rette for at foreldre kan medvirke i spørsmål som angår deres barn.

Samtidig tar samarbeidet mellom skole og hjem utgangspunkt i at foreldrene har et primæransvar for oppfostring av egne barn. Kunnskapsløftet (2006) understreker at dette primæransvaret ikke kan overlates til skolen, men bør utøves i samarbeidet mellom skole og hjem for å sikre en helhet og sammenheng i elevens liv. Det blir også fremhevet hvordan foreldrene utgjør en viktig del av elevenes læringsmiljø.

Foreldresamarbeidet i skolen omfatter både det direkte samarbeidet om den enkelte elev og det gruppebaserte samarbeidet med foreldregrupper i klasser, trinn eller på hele skolen. Det gruppebaserte samarbeidet kan omfatte generelle rutiner og systemer ved skolestart, foreldremøter og organ som Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Driftsutvalget (DU).

Et godt samarbeid mellom hjem og skolen viser seg positivt for barn og unge på en rekke skolerelaterte områder. Det kan for eksempel være snakk om elevens læringsutbytte, arbeidsinnsats, holdninger til utdanning og sosiale kompetanse og trivsel. Foreldrenes interesse og involvering i skolen spiller tydeligvis en viktig rolle for det enkelte barn, men det kan også medvirke til at andre barn trives bedre og lærer mer på grunn av trygge og gode læringsmiljøer som jo er målet for den totale innsatsen. Et godt samarbeid mellom skole og hjem bidrar videre til at både foreldre og lærere får innsikt i områder som angår eleven og undervisningen og at foreldrene utvikler en mer positiv innstilling til skolen.

FAU ved Børstad ungdomsskole anbefaler alle foreldre å lese teksten «Åtte gode grunner til å kikke opp i foreldremøter». Dere kan også finne teksten på nettstedet til Foreldreutvalget for grunnopplæringen fug.no under «Nyheter» eller «Flere nyheter».

Rutiner ved skolestart som angår skole – hjem samarbeidet

Alle 8. klasser (foreldregruppen i hver klasse) ved Børstad ungdomsskole bør allerede før oppstart eller så tidlig som mulig i det første skolehalvåret velge foreldrekontakt for både første, andre og tredje skoleår. Det skal med andre ord velges totalt 3 foreldrekontakter per klasse som fordeles over tre skoleår. Dersom første trinn ved skolen består av for eksempel fire klasser (A, B, C og D), skal disse fire klassene ved oppstart til sammen velge totalt 12 foreldrekontakter (fire per år). I tillegg kan det være aktuelt å velge en vararepresentant dersom klassen ønsker det.

Samtidig skal hver klasse velge en representant til FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) som skal sitte i hele treårsperioden. Dersom et trinn består av fire klasser slik som i eksempelet overfor, velges totalt fire representanter til FAU fra dette trinnet. FAU skal bestå av representanter fra alle klasser på alle trinn ved Børstad ungdomsskole.

FAU ved Børstad ungdomsskole velger sin nestleder blant de nye representantene fra 1. trinn. Denne representanten blir automatisk leder for FAU i det påfølgende året. I det siste året av valgperioden utgjør representanten et ordinært medlem av FAU. Leder og nestleder i FAU inngår i skolens driftsutvalg. Dere finner en kobling til informasjon om driftsutvalget på nettsiden til Børstad ungdomsskole.  

Hvordan kommuniserer FAU og foreldrekontaktene med foreldrene ved Børstad ungdomsskole

Generell informasjon fra FAU offentliggjøres i hovedsak på denne nettsiden. Løpende kommunikasjon skjer via facebook – gruppen FAU Børstad eller e - post. Informasjon som sendes via e- post formidles vanligvis til foreldrekontaktene som deretter formidler videre til foredlegruppen i sin klasse.

Foreldrekontaktene ved Børstad ungdomsskole kan kommunisere med foreldrene via både e – post, SMS og applikasjoner som for eksempel Facebook. Det blir litt opp til hver klasse å finne en ordning som fungerer. Det er viktig å presisere at alle foreldre ved Børstad ungdomsskole også skal informere foreldrekontakten i klassen om endring av kontaktinformasjon. Det vil i praksis gjelde endring av telefonnummer eller e – postadresse.

Informasjon, rutiner og kontaktinformasjon bør overføres mellom foreldrekontaktene i klassen ved slutten av hvert skoleår slik at påtroppende foreldrekontakt er klar ved begynnelsen av det neste.  

Natteravn

Natteravnene® er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle. Natteravnene® har vært aktive siden 1990.  

Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk. Vi jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring.

I Hamar kommune er natteravnene vanligvis foreldre til elever ved ungdomsskolene i kommunen. Forespørsler om mannskap, nyheter og informasjon i tilknytning til natteravnordningen offentliggjøres på Facebooksiden til FAU Børstad.   

Kilder til informasjon for foreldre med barn på Børstad ungdomsskole

FAU Børstad (gruppe på Facebook)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (fug.no)

Utdanningsdirektoratet (udir.no)

Utdanningsforbundet (utdanningsforskning.no)

Opplæringsloven (lovdata.no)

Natteravnene Hamar (gruppe på Facebook)

Natteravn Hamar – FAU (gruppe på facebook)

Natteravnenes offisielle hjemmeside (natteravnene.no)