Sosialtjenesten i Hamar kommune, nå NAV Hamar, fikk fra 2006 og ut 2009 midler til å forebygge og redusere barnefattigdom fra tidligere Sosial- og helsedirektoratet, nå Arbeids- og velferdsdirektoratet. Midlene ble brukt til å lønne en halv stilling som jobbet med å prøve å forhindre at ungdom mellom 16 og 21 år, som faller ut av videregående skole, ender som framtidige sosialhjelpsmottakere (fattige).

Oppfølgingstjenesten for videregående skole i fylket (OT) har vært samlokalisert med først tiltaksseksjonen i sosialtjenesten i Hamar kommune, og senere da Hamar ble NAV-pilot, med NAV Hamar. Den halve stillingen, lønnet av prosjektet, jobber tett sammen med vedkommende i OT som har ansvaret for Hamar-ungdommer. Vi startet, straks etter at vi hadde fått de første midlene fra direktoratet, med å opprette et team, bestående av et medlem fra OT, et fra gamle Aetat og et fra gamle sosialtjenesten (prosjektstillingen). Vi innkalte ungdommer, sammen med foreldre når det var aktuelt, og hjalp dem tilbake til videregående skole eller til alternative tiltak, som praksisplasser, kurs eller andre arbeidsmarkedstiltak.

Etter at NAV Hamar ble en realitet, har prosjektleder fortsatt å jobbe tett sammen med Oppfølgingstjenesten, vi innkaller aktuelle ungdommer, søker dem inn på kurs, arbeidsmarkedstiltak, arbeidstreningsplasser, informerer om muligheter innen videregående skole, hjelper dem til innsøking skole, finner alternativer til ordinær skole innen skolesystemet, hjelper dem til praksisplass, som noen ganger fører til lærlingeplass eller fast jobb. Ofte ender ungdommene opp med å søke skole igjen etter å ha prøvd seg i arbeidslivet en tid.

Målsetting:

Å få ungdommer mellom 16 til 21 år tilbake i skole/annen aktivitet for å forebygge en ny generasjon fattige barnefamilier, samtidig som disse ungdommene ikke ender på fattigdomsstatistikkene om få år. Forebygge framtidig fattigdom ved tidlig informasjon til ungdommer i samarbeid med Oppfølgingstjenesten, rådgivere på skoler og andre.

Prosjektleder: Turi Torgersen, NAV Hamar, tlf.: 55553333. E-mail-adresse: turi.torgersen@nav.no

Prosjektstillingen er videreført i NAV Hamar med samme arbeidsområde, i tillegg til tiltaket Ungdom i Farta.