Brukermedvirkning Innebærer at brukeren er med på å utforme tilbudet sammen med tjenesteyter.

Individuell plan, (IP) er en arbeidsmetode eller en planprosess der en personlig koordinator med sine faglige kunnskaper og erfaring skal virke sammen med brukerens ønsker og behov, kunnskaper og erfaring for å sikre  helhetlige og koordinerte tjenester. Den individuelle planen skal være en kort, overordnet plan.

Planen skal sikre at den enkelte personenes behov for tjenester skal være retningsgivende for tjenestenes utforming og sammensetting. En individuell plan  skal være en overordnet plan og vil kunne gripe over alle tjenesteområder og forvaltningsnivåer.

Planen skal være et verktøy eller et virkemiddel for å plassere ansvar og oppgaver mellom ulike tjenesteytere og nivåer. Innholdet skal ikke erstatte ulike fagplaner, pleieplaner, opplæringsplaner, tiltaksplaner etc. Disse planene kan man henvise til i IP og vil komme som praktiske planer i tillegg til IP.

Koordinatorer
Skal være en oppnevnt tjenesteyter. En koordinator er en person som skal være brukers kontaktperson og har hovedansvar for koordinering av det tverrfaglige arbeidet rundt bruker.

Koordinator utnevnes i samarbeid med tjenesteyters nærmeste leder.

Tverrfaglige koordineringsgrupper
Opprettes ved behov under arbeidet med individuell plan. Koordineringsmøter avholdes når milepæler og/eller hovedmål skal diskuteres, avklares eller endres. Gruppen kan variere i sammensetting, størrelse og aktivitetsnivå i løpet av prosessen ut fra behov.