Dronefoto fra Hamar med domkirken i forgrunnen. Skyphoto. I Hamar kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, omsorgstjenester og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker med mer.

Det er servicekontoret i rådhusets 1. etg. som er stedet du skal henvende deg til ved spørsmål om eiendomsskatt, tlf 62 56 30 10, eller postmottak@hamar.kommune.no
Servicekontorets åpningstid: Mandag til fredag: 09.00 – 15.00.

Om eiendomsskatten:
Eiendomsskatten blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget, skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7.

Hamar kommunestyre vedtok i 2019 at fra 2020 skal kommunen benytte Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. Tidligere har eiendomsskatten blitt beregnet etter en taksering som kommunen selv utførte. (Sist i 2013.) Skatteetatens grunnlag vil bli justert hvert år i samsvar med prisveksten for øvrig.

Merk: Har du fritidseiendom, næringseiendom eller ubebygd eiendom (uten formuesgrunnlag), er det kommunens egne takster som legges til grunn for eiendomsskatten. 

Utregning av eiendomsskatt
Eiendomsskatten i 2020 bygger på beregnede markedsverdier fra 2018. Denne markedsverdien multipliseres med 0,7 (som gir en 30% reduksjon). Fra beløpet man da får, trekkes det fra et bunnfradrag på 220.000 (når boenheten er lik eller større enn 30 m2.), og man får et skattegrunnlag, som eiendomsskatten beregnes ut fra. Selve eiendomsskattesatsen i Hamar er (etter nytt vedtak i april 2020) 4,0 promille for bolig- og fritidseiendom. For næringseiendom er den endret til 5,07 promille. 

Eksempel på utregning: 
Vi tar her utgangspunkt i en bolig der taksten er 3 millioner kroner.

3 millioner x 0,7 gir justert boligverdi     kr. 2.100 000 
Bunnfradrag                                         - kr.    220.000
Skattegrunnlag                                    = kr.  1 880 000


4,0 promille av dette beløpet gir en eiendomsskatt på kr. 7560,-

Min side og eiendomsskatteliste
På Hamar kommunes forside her på nett, kan du logge inn på Min Side. Her kan du blant annet se informasjon knyttet til din eiendom og dine fakturaer fra kommunen. (Fakturaen er tilgjengelig for den som mottar denne – vanligvis en i hver husstand.) 

Offentlig skatteliste som viste eiendomsskatt for alle eiendommer i Hamar, lå digitalt på kommunens nettsider og  i papirformat i på Servicekontorer i rådhuset i perioden fra 1. mars og i 4 uker framover. (Skal ikke ligge ute lenger enn 4 uker.)

Klage på grunnlaget for eiendomsskatt
Skatteetatens markedsverdier bygger på eiers opplysninger om boligens areal (primærrom), opprinnelig byggeår, og boligtype (enebolig, leilighet eller småhus). Disse opplysningene finnes på side 2 i Skattemeldingen for 2018.

Mener du at opplysningene hos Skatteetaten likevel er feil,  eller at formuesverdien for boligen i skattemeldingen din for 2018 er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn endringsmelding til Skatteetaten. De endringene du eventuelt gjør, kan være gjenstand for kontroll hos skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette.

Om endringer i skattemeldingen

  • Du kan ikke endre formuesverdien selv dersom du ikke var eier av eiendommen per 31.12.2018. For å få endret boligverdien/formuesverdien i slike tilfeller må du sende inn en skriftlig klage til Skatteetaten. I klagen må du begrunne hvorfor du mener at grunnlaget er feil.  
  • Du kan heller ikke endre grunnlaget selv dersom du har fått varsel eller vedtak fra skattemyndighetene om endring av boligopplysningene eller formuesverdien i skattemeldingen for 2018. 
  • Mer om endring av boligopplysninger/formuesverdi finner du på www.skatteetaten.no/eiendomsskatt

Adgangen til å endre skattemeldingen selv, gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre.

Merk: Klage på takster basert på kommunal taksering - gjelder fritids- og næringseiendommer -  sendes skriftlig innen 13. april 2020 til Hamar kommune v/eiendomsskattekontoret, pb.4063, 2306 Hamar eller postmottak@hamar.kommune.no

Betaling
Selv om du mener at formuesverdien (grunnlaget) skal endres hos Skatteetaten, eller du klager til kommunen, må du betale fakturaen for kommunale avgifter innen forfallsdatoen. Unntaket er hvis det er inngått annen særskilt avtale med Hamar kommune. (Eiendomsskattelovens § 25)

Hvis det viser seg at klagen din tas til følge, og det er betalt for mye eller for lite eiendomsskatt, vil dette bli korrigert på en senere faktura for kommunale avgifter.

For mye innbetalt eiendomsskatt  for1. termin 2020 grunnet endring i promillesasn, godskrives på neste faktura.

Mer informasjon 

Faktura
Kommunale eiendomsavgifter inklusive eiendomsskatt skal betales i fire avdrag: 21. mars, 21. mai, 21. august og 21. november. Hvis eiendomsskatten alene er på 1000 kroner eller lavere, kommer denne i sin helhet på første faktura. 

Epost til saksbehandler i Hamar kommune: