I Hamar kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Det er servicekontoret i rådhusets 1. etg. som er stedet du skal henvende deg til ved spørsmål om eiendomsskatt, tlf 62 56 30 10, eller postmottak@hamar.kommune.no

Servicekontorets åpningstid: Mandag til fredag: 08.00 – 16.00.

Om eiendomsskatten:
Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7.
 

Taksering:
Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for (utregning av) eiendomsskatten. Kommunen foretok en slik taksering i 2012, gjeldende fra 2013. Hvert år i 10-års periode takseres eiendommen på nytt hvis det har skjedd endringer på tomtestørrelse eller endring på bebyggelse. Eiendomsskattetaksten står bak på årets første faktura på kommunale avgifter.
 

Utregning av eiendomsskatt:
Fra eiendomsskattetaksten trekkes det fra et bunnfradrag, som per i dag er 220 000,- pr. boenhet når boenheten er lik eller større enn 30 m2. Summen man da sitter igjen med, er beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. Eiendomsskatten du skal betale vil utgjøre den promillesatsen som kommunestyret årlig vedtar i desember. 

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.


Klage:
Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen (se post- eller mail-adresse i bunnen av siden) innen  6 uker etter at skattelistene ble lagt ut, det vil si 12. april. Du kan bruke dette klageskjemaet eller skrive en klage på egen hånd.

Kunngjøring - skatteliste:
Hamar kommune kunngjør (01.03 hvert år) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7. Lista legges ut i 4 uker på kommunens nettsider og i papirformat på bibliotekene og på Servicekontoret.  (I mars hvert år) For egen eiendom, kan du alltid finne eiendomsinformasjon under fanen MIN SIDE på førstesiden av kommunens nettsider.

Faktura
Kommunale eiendomsavgifter inkl. eiendomsskatt skal nå betales i fire avdrag: 21. mars, 21. mai, 21. august og 21. november.

Epostadresser til fagansvarlige i Hamar kommune: