Bolighus - foto Adobe StockI Hamar kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen - for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Det er servicekontoret i rådhusets 1. etasje som er stedet du skal henvende deg til ved spørsmål om eiendomsskatt, tlf 62 56 30 10, eller postmottak@hamar.kommune.no
Servicekontorets åpningstid: Mandag til fredag: 09.00 – 15.00.


Om eiendomsskatten:

Eiendomsskatten blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Da vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7.

Hamar kommunestyre vedtok i 2020 at også i 2021 skal kommunen benytte Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. Skatteetatens grunnlag blir justert hvert år i samsvar med prisveksten for øvrig.


Utregning av eiendomsskatt

Eiendomsskatten i 2021 bygger på beregnede markedsverdier fra 2019. Denne markedsverdien multipliseres med 0,7 (som gir en 30% reduksjon). Fra beløpet man da får, trekkes det fra et bunnfradrag på 220.000 (når boenheten er lik eller større enn 30 m2.), og man får et skattegrunnlag, som eiendomsskatten beregnes ut fra. Selve eiendomsskattesatsen i Hamar er 4 promille i 2020 for bolig-og fritidseiendom. For næringseiendom er den 5,07 promille.

Eksempel på utregning: 
Vi tar her utgangspunkt i en bolig der taksten er 3 millioner kroner.

3 millioner x 0,7 gir justert boligverdi     kr. 2.100 000 
Bunnfradrag                                         - kr.    220.000
Skattegrunnlag                                    = kr.  1 880 000
________________________________________
4 promille av dette beløpet gir en eiendomsskatt på kr. 7520

Mer om endring av boligopplysninger/formuesverdi finner du på www.skatteetaten.no/eiendomsskatt

Merk: Har du fritidseiendom, næringseiendom eller boligeiendom uten formuesgrunnlag, er det kommunens egne takster som legges til grunn for eiendomsskatten. 
 

Min side og eiendomsskatteliste

På Hamar kommunes forside her på nett, kan du logge inn på Min Side. Her kan du blant annet se informasjon knyttet til din eiendom og dine fakturaer fra kommunen. (Fakturaen er tilgjengelig for den som mottar denne – vanligvis en i hver husstand.) 

Offentlig skatteliste som viser eiendomsskatt for alle eiendommer i Hamar, vil i tillegg ligge ute digitalt på kommunens nettsider og finnes i papirformat i på Servicekontorer i rådhuset i perioden fra 1. mars og i 4 uker framover. 

Klage på grunnlaget for eiendomsskatt

Skatteetatens markedsverdier bygger på eiers opplysninger om boligens areal (primærrom), opprinnelig byggeår, og boligtype (enebolig, leilighet eller småhus). Disse opplysningene finnes i Skattemeldingen for 2019.

Mener du at opplysningene hos Skatteetaten likevel er feil,  eller at formuesverdien for boligen i skattemeldingen din for 2019 er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn endringsmelding til Skatteetaten. De endringene du eventuelt gjør, kan være gjenstand for kontroll hos skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette.

Merk: Klage på takster basert på kommunal taksering - sendes skriftlig innen 13. april 2021 til Hamar kommune v/eiendomsskattekontoret, pb.4063, 2306 Hamar eller postmottak@hamar.kommune.no


Betaling

Selv om du klager på eiendomsskattetaksten eller oppdager feil i grunnlaget, må du betale fakturaen for kommunale avgifter, såfremt det ikke er inngått annen avtale med Hamar kommune. (Eiendomsskattelovens § 25)

Hvis det viser seg at klagen tas til følge, og det er betalt for mye eller for lite eiendomsskatt, vil dette bli korrigert på senere faktura for kommunale avgifter.


Om endringer i skattemeldingen

  • Du kan ikke endre grunnlaget selv dersom du har fått varsel eller vedtak fra skattemyndighetene om endring av boligopplysningene eller formuesverdien i skattemeldingen for 2019. 
  • Du kan heller ikke endre formuesverdien selv dersom du ikke var eier av eiendommen per 31.12.2019. For å få endret boligverdien/formuesverdien i slike tilfeller, må du sende inn en skriftlig klage til Skatteetaten. I klagen må du begrunne hvorfor du mener at grunnlaget er feil.  

Adgangen til å endre skattemeldingen selv, gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre.
 

Mer informasjon 


Faktura

Kommunale eiendomsavgifter inklusive eiendomsskatt skal nå betales i fire avdrag: 21. mars, 21. mai, 21. august og 21. november.


E-postadresser til fagansvarlige i Hamar kommune:

Hvitt bolighus - foto Adobe Stock