Vel møtt til et nytt skoleår – en spesiell  hilsen til dere som er Ajer-foreldre for første gang.  

Ajer ungdomsskole har i mange år hatt visjonen:

Ajer - et godt sted å være og et godt sted å lære… for alle

Gjennom det kommende året skal skolen forberede seg på en revidert læreplan - Fagfornyelsen. Gjennom arbeidet med verdier og hva som kjennetegner en ny elverolle og lærerrolle i fremtiden, vil vi også jobbe fram en ny visjon for femtidens Ajer.

Ajer ungdomsskole er et funksjonelt, åpent og trivelig skolebygg som bidrar til et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte.

I Hamarskolen får alle elevene sin egen iPad. Dette gir skolene nye muligheter til å bidra til elevene læring på digitale flater. Både lærere og elever vil sammen lære seg hvordan disse nettbrettene skal utnyttes til det beste for elevenes læring. Vi skal alle utvikle vår profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Vi ønsker å ta kravet om tilpasset opplæring innenfor fellesskapets rammer på alvor. Det betyr at elevene skal få utfordring og mestring, faglig og sosialt.  Vår intensjon er at hver enkelt elev skal bli møtt med omsorg, respekt, krav og forventninger.  Vi håper at elevene vil oppleve en skole som preges av læring, trivsel, inkludering og medvirkning.

For å lykkes i vårt arbeid, er vi avhengige av et godt samarbeid med dere foreldre.

Forskning viser at foreldrenes positive holdning til utdanning og læring og et godt samarbeid mellom hjem og skole er gunstig både for læringsmiljøet, elevenes motivasjon og læringsresultatene.   Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål, kommentarer og/eller synspunkter.  Vi setter pris på at dere bryr dere, engasjerer dere og viser interesse.

Vel møtt til et godt samarbeid til beste for elevene!

August, 2019

Tom Zachariassen
rektor