Vel møtt til et nytt skoleår – en spesiell  hilsen til dere som er Ajer-foreldre for første gang.  

Ajer ungdomsskole har i mange år hatt visjonen:

Ajer - et godt sted å være og et godt sted å lære… for alle

Gjennom skoleåret 2021-22 skal skolen jobbe videre med innføring av Fagfornyelsen. Alle trinn skal nå jobbe etter ny læreplan (LK20). Gjennom arbeidet med verdier og hva som kjennetegner en ny elverolle og lærerrolle i fremtiden, vil vi også jobbe fram en ny visjon for femtidens Ajer. Gjennom året som gikk utviklet vi sammen med ansatte, elever og foresatte en AJERPLAKAT som berskriver egenskaper og verdier vi ønsker våre elever skal utvikle i tiden på Ajer og videre i livet. Sammen med god kompetanse i fagene fra grunnskolen tror vi dette vil ruste elevene våre godt for framtida. 

Ajer ungdomsskole er et funksjonelt, åpent og trivelig skolebygg som bidrar til et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte. I året som kommer håper vi dette igjen vil være hverdagen for alle på Ajer - vi starter opp igjen på GRØNT NIVÅ og håper vi kan fortsette der til vi igjen opplever normal tilstand uten restriksjoner og smittevernstiltak. 

I Hamarskolen får alle elevene sin egen iPad. Dette gir skolene nye muligheter til å bidra til elevene læring på digitale flater. Både lærere og elever vil sammen lære seg hvordan disse nettbrettene skal utnyttes til det beste for elevenes læring. Vi skal alle utvikle vår profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Vi ønsker å ta kravet om tilpasset opplæring innenfor fellesskapets rammer på alvor. Det betyr at elevene skal få utfordring og mestring, faglig og sosialt.  Vår intensjon er at hver enkelt elev skal bli møtt med omsorg, respekt, krav og forventninger.  Vi håper at elevene vil oppleve en skole som preges av læring, trivsel, inkludering og medvirkning.

For å lykkes i vårt arbeid, er vi avhengige av et godt samarbeid med dere foreldre.

Forskning viser at foreldrenes positive holdning til utdanning og læring og et godt samarbeid mellom hjem og skole er gunstig både for læringsmiljøet, elevenes motivasjon og læringsresultatene.  Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål, kommentarer og/eller synspunkter.  Vi setter pris på at dere bryr dere, engasjerer dere og viser interesse.

Uteområdet har gjennom sommeren gjennomgått en  total forvandling og skal fremstå som et attraktivt og inspirerende uteområde for være elever i hverdagen og for nærmiljøet ellers. Vi gleder oss til åpningen i slutten av august. 

Vel møtt til et godt samarbeid til beste for elevene!

Vi gjør oppmerksom på at det vil være begrenset framkommelighet rundt skolen i august og utover høsten pga av veiarbeid i Ringgata. Vi oppfordrer alle elever til å gå eller sykle til skolen. 

August, 2021

Tom Zachariassen
rektor