Logo Utviklingssenter for hjemmetjenester

Hamar kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet  (Hedmark).


Adresse: Hamar rådhus, 2. etg, Vangsvegen 51, 2317 Hamar


Irene RøenIrene Mari Røen er leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark). Det er engasjert medarbeidere til ulike oppgaver og prosjekter. Et fag- og samarbeidsråd bidrar med råd og innspill til arbeidet ved USHT. Utviklingssenteret holder til i Hamar rådhus, i 2.etg. 


Utviklingssentrene er en nasjonal satsing med en kommune som vertskommune for et senter. Målgruppene til USHT er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, først og fremst sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er "Utvikling gjennom kunnskap". 

Samhandling innen helse og omsorg- symbol med tannhjul - Adobe Stock fotoUtviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling.

Nasjonale satsingsområder for 2021:

  • Kvalitetsreformen Leve hele livet
  • Demensplan 2025
  • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, herunder klinisk observasjonskompetanse
  • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
  • Velferdsteknologi


I følge utviklingssentrenes overordnede samfunnsoppdrag skal utviklingssentrene bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Vi har en felles nasjonal nettside hvor alle utviklingssentre i Norge legger ut sine prosjekter og aktiviteter http://www.utviklingssenter.no. Nettsiden er en elektronisk fagressurs og en viktig kommunikasjonskanal for både ansatte og beslutningstakerne i helse- og omsorgstjenesten.

Utviklingssenteret finansieres gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og midler fra Hamar kommune. I tillegg vil det søkes om prosjekt- og forskningsmidler fra flere instanser.

E-post: