Inntakskriterier døgn- rehabilitering, Hamar kommune

Definisjon av rehabilitering:
”Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons – og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.” (Forskrift for habilitering og rehabilitering)

Plan for helhetlige og koordinerte tjenester, Hamar kommune 2007 sier:
”Tilbudet om rehabilitering skal gjøres med utgangspunkt i eget hjem og / eller på de arenaer pasienten bor eller oppholder seg til daglig. Mål og tiltak må settes ut fra dette.”

Døgnrehabilitering gis som et tilbud i stedet for dagrehabilitering eller hjemmerehabilitering når

  • Hjemmet ikke er en egnet arena for rehabilitering
  • Pasienten har behov for mer ressurser enn det som er naturlig å gi i hjemmet.
  • Pasienten har behov for en periode med intensiv funksjonstrening.

Søknad om døgnrehabilitering rettes til kommunens rehab- team på søknadsskjema for tjenester fra pleie- og omsorgsavdelingen. Søknadene tas opp i ukentlig inntaksmøte, i etterkant av rehab. teamets vurderingsbesøk.

Prioriteringsliste døgnrehabilitering:
1. Fra sykehus:

  • Slagpasienter og nyoppdagete nevrologiske sykdommer
  • Ulike bruddpasienter
  • Pasienter hvor vi samarbeider med Sykehuset Innlandet HF Divisjon Habilitering og rehabilitering eller andre sykehusavdelinger.

2. Fra hjemmet:

  • Ved vesentlig endring i funksjonsnivå og det ikke er tilfredsstillende rehabiliteringsmuligheter i hjemmet.

Pasienten må selv formidle hva han eller hun ønsker å få ut av oppholdet. Det er viktig å fokusere på ressurser, interesser og hobbyer.

Inntakene gjøres hele tiden ut fra hvem som er aktuelle, dvs. ingen venteliste

Dagrehabilitering gis som et tilbud om rehabilitering for pasienter som bor hjemme. Tilbudet gis som regel for en periode på 6 uker av gangen, to dager pr. uke. Ut fra pasientens behov for rehabilitering gis tilbud om trening. I tillegg til aktiviteter i avdelingen. Dagrehabiliteringen er tilknyttet Finsalsenterets døgnrehabiliteringsavdeling.
Søknad om dagrehabilitering rettes til kommunens rehab- team. Inntak til dagrehabilitering finner sted ca. hver 6. uke.

Hjemmerehabilitering gis som et tilbud hjemme hos pasienten. Ut fra brukerens behov for rehabilitering samarbeider hjemmebaserte tjenester, fysioterapeut og ergoterapeut + evt. andre samarbeidsparter med pasienten.
Søknad om hjemmerehabilitering rettes til kommunens rehab - team. Søknadene tas opp i ukentlig inntaksmøte.