Hamar kommune har eierinteresser i en rekke selskaper og kommunale foretak (KF). Figuren under gir en oversikt over selskaper og kommunale foretak Hamar kommune er engasjert i. 

Oversikt 1. juni 2021: (klikk for større fil)

Figur eierskap

Hamar kommunestyre vedtok 25. september 2019 en revidering av kommunestyrets eiermelding.  I del 1 finner du generelle føringer for hvordan kommunen skal opptre som eier, føringer for styrevalg mv. I del 2 finner du føringer kommunen har vedtatt for eierskapet i det enkelte selskap.

Eiermelding del 1 - generell del

Eiermelding del 2 - selskapene
 

Formannskapet:
Formannskapet har ansvaret for den løpende politiske oppfølgningen av kommunens eierinteresser, med mindre saken er av en karakter som gjør at den må behandles av kommunestyret.

Eiersekretariat:
Kommunedirektøren har opprettet et eiersekretariat med ansvar for å følge opp kommunens eierskap i selskaper og foretak.

Sekretariatet har blant annet ha ansvar for:

  • å saksbehandle og tilrettelegge for politiske vedtak i eiersaker
  • å bistå ordfører og andre i å utøve eierstyring på vegne av kommunen, herunder forberede og delta i generalforsamlinger og eventuelle eiermøter
  • å ivareta dialog mellom kommunen og selskapene utenom generalforsamling
  • Vedlikehold av kommunens eiermelding

Dette innebærer at det er eiersekretariatet som er kommunens kontakt ut mot selskapene.  Vi ber derfor om at henvendelser til kommunen, som gjelder Hamar kommune som eier i et selskap eller en virksomhet, rettes til:

Hamar kommune v/eiersekretariatet
pb. 4063, 2306 Hamar
eller e-post: postmottak@hamar.kommune.no

Sekretariatet består av:

___________________