Veiledning for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Hamar kommune

Kommunen har myndighet til å stille krav til utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann fra virksomheter. Du kan ikke ha utslipp fra din virksomhet uten at du har søkt og fått tillatelse

Formål
Formålet med å stille krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann er å unngå skadelige utslipp av olje til vann og grunn, samt unngå problemer på grunn av olje i ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.

Hjemmel for kommunens krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
Lenke til Forskrift hos Lovdata

Kommunen kan også stille krav til påslipp av oljeholdig avløpsvann fra annen virksomhet enn de som er nevnt i pkt. 4 nedenfor. Hjemmel for kravene er imidlertid da forurensningsforskriftens § 15A-4.

Ansvarlig for at bestemmelsene overholdes
Det er den som er ansvarlig for virksomheten som er har ansvar for at bestemmelsene om utslipp av oljeholdig avløpsvann overholdes.

Forurensningsforskriftens bestemmelser(kap.15)
Bestemmelsene i forurensningsforskriftens kap. 15 følger vedlagt. Kravene i kap. 15 innebærer bl.a. at:

 • Virksomheter som har utslipp av oljeholdig avløpsvann skal ha tillatelse.
 • Oljeinnholdet i utslippet skal ikke overstige 50 mg/l

Virksomheter som omfattes av kravene
Kravene i kap. 15 i forurensningsforskriften gjelder for følgende virksomheter når virksomheten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller liknende:

 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøy
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • Anlegg for understellsbehandling

Søknad om tillatelse
Krav til søknad og søknadsprosedyre er beskrevet i forurensningsforskriftens § 15-4. Det skal søkes om tillatelse både ved påslipp til kommunal avløpsledning, utslipp til vassdrag og når oljeholdig avløp går til tett tank. 

Lenke til søknadsskjema

Kommunen skal avgjøre søknaden senest 6 uker etter at fullstendig søknad er mottatt. I tillegg til kravene i forurensningsforskriften kan kommunen i tillatelsen sette egne krav.

Oljeutskillere
Den mest aktuelle anleggstypen for behandling av oljeholdig avløpsvann er en gravimetrisk oljeutskiller, d.v.s. en utskiller der den lette oljen legger seg oppå vannet. Et komplett oljeutskilleranlegg består av:

 • Sandfang
 • Gravimetrisk oljeutskiller
 • Prøvetakingskum

Dimensjonering og utforming av oljeutskilleranlegg.
For å overholde utslippskravet må oljeutskilleren dimensjoneres ut i fra avløpsmengde og oljens beskaffenhet. Oljeutskilleren skal være godkjent i henhold til krav i NS-EN 858-1 og dimensjonert i henhold til NS-EN 858-2.
For dimensjonering, utforming og drift av oljeutskilleranlegg henvises også til NORVAR’s rapport 156/2007, Veiledning for oljeutskilleranlegg.

Kommunens krav til drift og vedlikehold
Driftstilsyn. Driftsjournal og tilstandsrapport.
Et oljeutskilleranlegg krever regelmessig driftstilsyn. Viktige driftsoppgaver er:

 • Inspeksjon og peiling av vannivå i sandfang
 • Inspeksjon og rengjøring av inn- og utløp, samt prøvekum
 • Peiling av oljenivå
 • Rengjøring og evt. skifte av koalensenhet (”dråpesamler”)
 • Kontroll av automatisk lukkeanordning
 • Kontroll av alarm
 • Kontroll av eventuelle skader på utskilleranlegget (setninger, korrosjon mm.)

Alle driftsoppgaver skal dokumenteres i en driftsjournal og/eller en tilstandsrapport. Det kan være hensiktsmessig å engasjere det firmaet som tømmer anlegget til å foreta driftstilsyn og utarbeide tilstandsrapport. Det kan imidlertid likevel være behov for noen tilsyn i periodene mellom hvert besøk av tømmefirmaet.

Tømming
Tømming av sandfang og oljeutskiller skal utføres av tømmefirma som Statens forurensningstilsyn har godkjent for transport av farlig avfall. Sandfang og oljeutskiller skal tømmes minimum 1 gang pr. år. Belastningen på anlegget kan medføre at det er behov for hyppigere tømming.

Internkontroll
Bedriften skal ha et internkontrollsystem for oljeutskilleranlegget. Dette skal som minimum inneholde:

 • Oversikt over bedriftens organisering (ansvarsforhold)
 • Beskrivelse av oljeutskilleranlegget
 • Prøvetakingsplan
 • Varslingsplan ved akutte utslipp
 • System for avviksbehandling
 • Dokumentasjon (driftsjournaler, tømme- og inspeksjonsrapporter, analyseresultater fra prøver mm.)

Rapportering til kommunen
Virksomheten er ansvarlig for at kopi av tømme- og inspeksjonsrapporter blir sendt kommunen etter hver tømming.

Kommunens tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i forurensningsforskriften kap. 15 og vedtak i henhold til dette kapitlet blir fulgt. Kommunen skal ha fri adgang til virksomheten/anlegget. Virksomheten plikter å la representanter for kommunen inspisere anlegget til enhver tid. For gjennomføring av kontrollen gjelder forvaltningslovens § 15.

Kommunen kan gi virksomheten pålegg om opplysninger og undersøkelser. For å sikre at bestemmelsene i forskriften eller vedtak i medhold av forskriften blir gjennomført, kan kommunen vedta tvangsmulkt i medhold av forurensningslovens § 73. Hvis kommunen har gitt pålegg i medhold av forurensningslovens § 7, og pålegg ikke
etterkommes, kan kommunen sørge for at tiltakene blir gjennomført.

Øvrige lenker: