Mjøsaksjonen ble startet på begynnelsen av 1970-tallet som ledd i et landsomfattende statlig overvåkingsprogram på vannforurensning. Denne aksjonen ble avsluttet i 1982. Den er det største miljøtiltaket i innlandet noen gang. Tiltakene har vært med på å holde vannkvaliteten brukbar, men Mjøsa er likevel ikke friskmeldt

Siden den gang har vi fått nye regler å forholde oss til. Du har kanskje hørt om EUs Rammedirektiv for vann”. EUs rammedirektiv for vann gjelder også for norsk vannforvaltning og er implementert i Norge gjennom "Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften).Dette innebærer at det etableres en nedbørfeltorientert forvaltning, hvor hele vassdrag skal forvaltes som en enhet. Direktivet krever at det utarbeides miljømål for vassdragene, overvåkingsprogram, handlingsplan og forvaltningsplan. Hele direktivet skal iverksettes innen 15 år fra det trådte i kraft (dvs. 2015) i tråd med en utarbeidet framdriftsplan.

Norge deles inn i 16 vannregioner og mjøsområdet tilhører "Vannregion Glomma/Indre Oslofjord". Innad i denne regionen er det 14 vannområder, hvor Mjøsa er utpekt som ett vannområde.

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver er vannområdeutvalg for vårt vannområde (Mjøsa). Dette er en ideell forening, hvor Hamar kommune er ett av mange medlemmer. Vil du vite mer om organiseringen av den norske vannforvaltningen anbefaler vi at du går inn på nettsiden http://vannportalen.no/

Selv om arbeidet med vannkvalitet skal skje for større områder, så må mye av jobbingen skje innad i den enkelte kommune. Kommunene har hatt sine første møter i denne forbindelse.  Etterhvert vil vi legge ut informasjon om dette arbeidet her på våre hjemmesider. Følg med....

Tilbake til hovedmeny for private vann- og avløpsanlegg