Kommunene har inngått avtale med faste renovatører som skal benyttes til tømming av alle private anlegg:

Slamtømmingen kan du lese mer om her

Har du fått påpekt feil/mangler ved tømming av anlegget ditt?
Les mer om feil/mangler her.

Renovatøren frakter slammet til påslippspunktene "Karl Johan" eller "Kåterud/Kjonerud". Derfra føres det videre til avløpsrenseanlegget i Ottestad.

  • Slamavskillere med wc tilknyttet tømmes en gang pr. år. Tømmingen gjøres automatisk.
  • Slamavskillere uten wc tilknyttet tømmes annethvert år. Tømmingen gjøres automatisk
  • Minirenseanlegg med utvendig slamavskiller tømmes etter bruken i den enkelte husholdning, men minimum en gang i året. Leverandøren av minirenseanlegget varsler kommunen når hyppigheten på tømmingen må endres: Tømmingen gjøres automatisk. Innomhusanlegg tømmes av leverandøren etter behov.
  • Tette tanker tømmes ved behov, men minimum en gang i året. Den enkelte huseier må selv passe på innholdet i tanken, og kontakte renovatør når det nærmer seg full tank.

Kostnader forbundet med tømminger som bestilles utenom åpningstidene hos renovatør (vaktordning) og evt. tilleggstjenester som spyling, blir fakturert abonnenten direkte fra renovatør. Forøvrig faktureres all slamtømming direkte fra kommunen. 

Søknadsskjema for fritak fra septikrenovasjon. (Hamar)

Søknadsskjema for fritak fra septikrenovasjon (Stange)

Tilbake til hovedmeny for private vann- og avløpsanlegg