Prosedyre for godkjent foretak

Hensikt

Med denne prosedyren ønsker Hamar kommune å veilede godkjent foretak i forhold til kommunes prosedyrer, lover, forskrifter og vilkår i forbindelse med:

·        standard abonnementsvilkår

·        fettholdig avløpsvann

·        oljeholdig avløpsvann

·        VA-norm

Omfang

De som blir berørt av prosedyren:

·        abonnenten

·        godkjent foretak

·        teknisk, drift og anlegg

·        bolig og oppmåling

Ansvar for prosedyren

VA-forvaltning, TDA

Definisjoner

Abonnent:
Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som enten er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg, eller som har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. jf. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser 1.3 definisjoner

Godkjent foretak:
Med godkjent foretak menes i denne prosedyren, foretak som er godkjent i henhold til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (godkjenningsforskriften) innenfor relevante fagområder jf. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser 1.3 definisjoner.


Arbeidsbeskrivelse

Hamar kommune, TDA har lagt ut på sine hjemmesider de nødvendige veiledninger, lover og forskrifter og skjemaer som skal benyttes ved søknad om sanitærabonnement, fett- og oljeholdig avløpsvann.

Referanser

Plan og bygningsloven

Teknisk forskrift (TEK)

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Forskrift om saksbehandling og kontroll av byggesaker (SAK)

Forskrift om godkjenning av foretak og ansvarsrett (GOF)

Matloven

Drikkevannsforskriften

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Vannressursloven

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr

www.lovdata.no

Vedlegg

Søknad om sanitærabonnement

Søknad om oljeholdig avløpsvann

Søknad om fettholdig avløpsvann

Skjema for innmålingsdata