Steg 4. Kart, som er en del av sanitærsøknaden i Ledningsportalen til Geomatikk skal inneholde:

  • Tegn inn sanitæranlegget i kartet med trasevalg og tilkoblingspunkt. Tekstboks kan benyttes ved tilleggsopplysninger. Anboringspunkt skal tegnes på og målsettes. 
  • Målsettes enten fra fastpunkt i kartet (hushjørner o.l.) eller fra nærmeste kommunale kum. 
  • Stoppekran til vann skal tegnes inn og målsettes. Målsettes enten fra fastpunkt i kartet (hushjørner o.l.)
  • Drenskum til overvann skal tegnes inn og målsettes. Målsettes enten fra fastpunkt i kartet (hushjørner o.l.) Krav om drenskum når det er påkobling til kommunalt overvann.
  • Andre punkt/utstyr som: kum, stakekum, sluk, hydrant, tilbakeslagsventil vann eller avløp o.l.  om det anlegges, skal også tegnes inn og målsettes. Målsettes enten fra fastpunkt i kartet (hushjørner o.l.)

NB:

Om inntegnet anlegg ikke inkluderer tilkoblingspunkt til kommunalt VA-nett, må det legges ved målsatt tegning som inkluderer eksisterende stikkledning helt frem til kommunal tilkobling. Tegningen lastes opp under punkt 5, vedlegg.

I tillegg kan det sendes inn Sosi-filer som Hamar kommune legger direkte inn i kartdatabase. 

  • VA-ledninger og tilhørende konstruksjoner skal koordinatfestes med X, Y og Z.
  • Koordinatsystemet som skal er EUREF89 med sone 32. Høydereferansen som er standard i Norge i dag er NN2000. Informasjon om koordinatsystem og høydereferanse skal stå i filhode i innmålings fil.

MERK:

Alle eiendommer som er tilknyttet offentlige vann- og avløp, har private stikkledninger (vann- og avløpsrør) som er huseiers eiendom og ansvar.  Grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget er i tilkoblingspunktet (anboringspunktet) på offentlig ledning. 

Link: «Felles Stikkledning»