Fotografering og filming

Dersom barn skal filmes eller fotograferes i skoletiden for at det skal brukes i en offentlig sammenheng, for eksempel av studenter ved Høgskolen i Hedmark, skal foresatte godkjenne dette spesielt.
Skolen har utarbeidet samtykkeskjema til denne type bruk. Skjemaet deles ut når eleven starter ved Storhamar skole. Bilder i skolens informasjonshefte uten bruk av navn kommer ikke inn under denne reglen.

Forsikring

Hamar kommune har avtale om kollektiv ulykkesforsikring for barn og ungdom med Gjensidige NOR.  Forsikringen omfatter bl.a. ulykkesskader som skyldes bruk av rulleskøyter/ rullebrett under forutsetning av at pålagt sikkerhetsutstyr (hjelm, albu-, kne- og håndledds-beskytter) er benyttet. 

Skolevei – trafikksikkerhet – sykling – kjøring av elever

Storhamar skole har tradisjon for å ta trafikksikkerhet og elevenes skolevei på alvor, og har gjennom samarbeid med foreldre, politi og vegmyndigheter gjennom årene oppnådd store forbedringer både i skolens nærområde, og også på steder lengre unna skolen, som har med våre elevers skolevei å gjøre.

Rett etter skolestart i 2009, ble det ferdigstilt en lysregulert fotgjengerovergang i Ringgt. ved Ajer Ungdomsskole, midt mellom Bekkelivn. og Lars Skrefsrudsgt.

For alle elever som bor på oversiden av Ringgt. vil dette være det tryggeste stedet å krysse denne gaten. Hvorvidt en ønsker å benytte denne overgangen og hvordan en kommer seg dit må bli den enkeltes vurdering. Med i denne vurderingen er også selvsagt at det er mange store elever (ungdomsskole og videregående skole på samme område) som kommer til samme tid, men det er i hvert fall trygge gangveger inne på området.

Vi har ingen geografiske grenser for å få lov til å sykle til og fra skolen. Dette innebærer at alle elever kan få sykle til og fra skolen dersom hjemmet ønsker det. Forutsetningen fra skolens side for at elever skal kunne dra på sykkeltur i regi av skolen er at elevene har bestått sykkelprøven, som avholdes i slutten av 4. trinn. Denne aldersbegrensningen anbefales av Trygg Trafikk, og begrunnes bl.a. i internasjonal forskning om barns trafikkmodenhet.

Når det gjelder bruk av sykkelhjelm, har FAU ved Storhamar skole sagt flg.:

«Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved Storhamar skole har drøftet sakens prinsipielle sider, og mener at det er foreldrenes ansvar at ungene bruker sykkelhjelm til og fra skole/hjem.

Av erfaring vet vi at bruk av hjelm kan forhindre skader dersom det skjer uhell hvor syklende er innblandet. Vi vil derfor anmode foreldrene om at de sørger for at ungene bruker hjelm. I forbindelse med sykkelturer i skolens regi, mener vi at skolen skal sette krav om bruk av hjelm.»

Når det gjelder barn som passasjerer i privatbil, så må foreldre godkjenne om barn skal sitte på i privatbiler f.eks på turer. De vil eventuelt i slike situasjoner være sikret med bilbelte.

Den største utfordringen hva trafikk angår i vårt nærområde er i Snorresgt. Her er det både for oss, og ikke minst de som bor på den andre siden av gaten til tider meget vanskelig fremkommelighet. Vi gjør oppmerksom på at den halve rundkjøringen kun er ment som av- og påstigning.

De som, mot skolens råd, benytter parkeringsplassen når de setter av og henter barn, må også være seg sitt ansvar bevisst i forhold til barnas sikkerhet, og den sikkerhetsrisikoen generelt som skapes ved å bruke denne plassen. I det ligger at de følger barnet sitt fra bilen og til SFO.

Når det gjelder eldre elever enn 2. trinn, så ønsker skolen primært at disse ikke blir kjørt, men dersom de blir det, så kan de ikke settes av på skolens parkeringsplass. Til det er plassen for liten, og trafikken for stor. Hvis barn blir kjørt, så ønsker vi at de blir satt av enten ved SOLSENTERET, SCAN FILM AS, eller i Snorresgt. på nord/østsiden av Fr. Monsensgt. Uansett hvor de blir satt av, så skal barna ikke gå over parkeringsplassen. Dette er ene og alene fordi det er farlig for dem å gå der da den er smal og uoversiktlig.

Søknad om permisjon/fri for elever

Søknad om permisjon fra skolen inntil 3 dager avtales direkte med kontaktlærer per telefon eller e-post. Søknad om permisjon for mer enn 3 dager sendes til rektor via kommunens søknadsskjema om ekstra fri.

Gjenglemt tøy og verdisaker

  • Elevene har ansvar for egne eiendeler. (Tøy merket med elevens navn er til god hjelp).
  • Unngå å ta med verdisaker på skolen.
  • Gjenglemt tøy blir plassert utenfor klasserommene til 1. og 2. trinn og i kjelleren utenfor toalettene for 3. – 7. trinn.
  • Klokker, nøkler o.l. blir levert i administrasjonen.
  • Skolen legger ut informasjon om uavhentet tøy og frister for henting på It's learning. Uavhentet tøy vil etter en tid bli levert til hjelpeorganisasjoner.