Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

PPT er en kommunal og fylkeskommunal tjeneste for barn, unge og voksne som har særskilte behov i forhold til opplæring. PPT skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med å legge forholdene bedre til rette for barn, unge og voksne som har særskilte behov.

PPT arbeider sammen med barnehager og skoler om kompetanseheving og organisasjonsutvikling i ulike prosjekter. I dette arbeidet har vi fokus på kartlegging, klasseledelse, relasjoner mellom voksne - barn og mellom barn - barn og praktisk tilrettelegging for ulike behov i barnegruppen.

PPT samarbeider også med barnehager og skoler om barn, unge og voksne som er henvist til PPT. De foresatte har særlig kjennskap til barnet, og samarbeidet med foresatte er derfor viktig. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering hvis barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning eller andre behov som omfattes av lovverket.

Hvis du er bekymret for ditt barns utvikling anbefaler PPT at du først tar kontakt med skolen. Personalet der kan hjelpe deg å vurdere om barnet bør henvises til PPT. Du kan også ta direkte kontakt med PPT.

PPTs kontaktpersoner til Storhamar skole er Randi Merete Skjelbreid. Info om adresse og telefonnummer finner du på Hamarregionen Interkommunale PP Tjeneste

----------------------

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes trivsel på skolen. De skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom.

Skolehelsetjenesten er en forebyggende tjeneste, og legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen. 
-------------

Tannhelsetjenesten

Det er viktig at slagskader på tenner blir behandlet så raskt som mulig.  Ved slike skader bør en kontakte tannhelsetjenesten i Hamar snarest. Hamar Tannklinikk, Furubergvn. 201, tlf.: 62 54 41 30.
------------

Politiet

Forebyggende kunnskapsstyrt/proaktivt og holdningsskapende arbeid er et av politiets viktigste satsningsområder.  Hamar politistasjon har derfor en egen gruppe, Ungdomsseksjonen, bestående av 5 polititjenestemenn og –kvinner som har dette som sitt arbeidsfelt.  Dette er ei stor gruppe sett i landsmålestokk, og det understreker hvor sterkt ledelsen ved Hamar politistasjon ønsker å legge vekt på forebyggende/proaktivt arbeid blant barn og unge.  Ungdomsseksjonens satsningsområde er barn og ungdom under 18 år.  I så henseende er skolene en viktig arena i vårt arbeid.

Vi samarbeider med skolene i det holdningsmessige arbeidet – gjennom besøk i gruppene samt ved å delta på foreldremøter.  Vi fungerer som aktive støttespillere for skolene når det er tema som skal tas opp hvor vi besitter kompetanse og erfaring.

Skolene kontakter oss når de opplever situasjoner som er av en så alvorlig grad at de vurderer det nødvendig å søke kontakt og samarbeid med politiet. 

Telefonnummeret til Hamar politistasjon er 02800.