Kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er sammen med vedtatte kommunedelplaner gjeldende overordnede planer for området. Kommunedelplanene gjelder foran arealdelen, men det forutsettes likevel at reguleringsplanarbeid forholder seg til bestemmelser og målsettinger i arealdelen gjennom at samsvar bekreftes og evt avvik begrunnes. Det arbeides nå med rullering av kommuneplanen.