Kommunedelplan for Strandsonen som er førende for arealbruk og utbygging i arealene syd for Stangevegen. Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret i 2003 og fornyet ved vedtak av kommuneplanens arealdel i 2005. Parallelt med kommunedelplanen ble det også vedtatt parkeringsvedtekter for Strandsonen og Åkersvika.

Kommunedelplan for Sørøstre bydeler gjelder for områdene nord for Stangevegen og hjemler omforming av to kvartaler langs Stangevegen vest for Brugata. Hjemler også Ringgatas forlengelse fram til Brugata som fullføring av ringvegsystem i Hamar by og viktig bindeledd til ny bydel i Strandsonen.