bilde av reguleringsplan for Hamar kollektivknutepunktReguleringsplan for Hamar kollektivknutepunkt omfatter områdene mellom sporområdet og Stangevegen samt deler av sporområdet foran Hamar stasjon. Vedtatt i 2011. Planen legger tilrette for utvikling av kollektivknutepunkt på Hamar stasjon med parkering og kontor/tjenesteyting/forretningsbebyggelse langs Stangevegen. I Området mot Mjøsa tillates sentrumsbebyggelse med blandet formål inkludert hotell. Deler av planområdet er unntatt fra rettsvirkning inntil Miljøverndepartementet har avklart innsigelse fra Jernbaneverket.

Kart over godsområdet.Reguleringsplan for Godsområdet, Jernbaneverkstedet og Espern bru omfatter de sentrale delene av omformingsområdet i strandsonen inkludert hovedadkomst på bru over jernbanen.  Vedtatt 2011. Planen forbereder området for omforming fra sporområder og verksted/industri til ny bydel med blandet formål med bolig/tjenesteyting/næring/kontor. Strandpromenade langs Mjøsa. Hele planområdet er unntatt fra rettsvirkning inntil Miljøverndepartementet har avklart innsigelsene fra Riksantikvaren og Jernbaneverket.

 

Kart over EspernReguleringsplan for Espern omfatter Espern eiendom sine området lengst øst i strandsonen. Vedtatt 2011. Planen legger tilrette for utvikling av boligområder med strandpromenade/turveg langs Mjøsa. I tillegg er det endel arealer for tjenesteyting og kontorformål mm.

 

 

 

Reguleringsplan for Jernbanetrekanten omfatter områdene mellom Rørosbanen/Stangevegen, Dovrebanen og Mjøsa/Åkersvika. 2005. Regulerer lokstaller til bevaring i tillegg til offentlig trafikkområde/jernbane, spisslastsentral for fjernvarme og kontorbygg/administrasjonsbygg for jernbaneverket. Spisslastsentral og administrasjonsbygg er oppført i henhold til reguleringsplan. Gang/sykkel-undergang under Dovrebanen er bygd med lokalisering som avviker fra kommunedelplan/reguleringsplan jfr. dispensasjon begrunnet i gjennomføringssituasjon etter dialog med berørte grunneiere og myndigheter.  
 

”Smågårdene”, karakteristisk trehusbebyggelse nord/øst for Stangevegen x Brugata er regulert til bevaring. Inngår i et større område (reguleringsplan for et område begrenset av Brugata, A. Sæhlies gate, A. Pedersens gate, Welhavens gate, Stangevegen, St. Olavsgate med tilhørende områder. 1977. Bevaringsformål videreført i kommunedelplan for sørøstre bydeler og reguleringsplanbestemmelsene fra 1977 gjelder fortsatt, mens resten av planen er opphevet.  Området ligger inntil planområde for Espern bru.