er ferdigbehandlet og vedtatt i Hamar kommunestyre. PÅ grunn av innsigelser fra Jernbaneverket og Riksantikvaren er kommunens planvedtak sammen med innsigelsene sendt til  Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Formelt sette er derfor planprosessene ennå ikke avsluttet selv om kommunestyret har fattet sitt vedtak.

Reguleringsplan for Hamar kollektivknutepunkt er ferdigbehandlet og vedtatt i Hamar kommunestyre. På grunn av innsigelser fra Jernbaneverket og Riksantikvaren er kommunens planvedtak sammen med innsigelsene sendt til  Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Formelt sette er derfor planprosessene ennå ikke avsluttet selv om kommunestyret har fattet sitt vedtak.

Reguleringsplan for Jernbanebrygga
– Omfatter område fra Politihuset i vest til områder foran Stasjonen i øst. Planprogram og retningslinjer for planarbeid vedtatt 2004/2007. Det arbeides med privat planforslag i et samarbeidsprosjekt ledet av styringsgruppe bestående av grunneiere og kommunen. Utarbeidet prinsippskisse til arealbruk. Ikke utformet konkret reguleringsplanforslag. Plankonsulent har vært INSAM v/Ulf Tellefsen, Drammen.

 

Dette planarbeidet avventer fortsatt endelig avklaring av jernbane mm.

Informasjon om planarbeidene i strandsonen  er samlet på www.hamar.kommune.no/strandsonen.