Vi er et tverrfaglig team hvor alle har videreutdanning/erfaring i psykisk helsearbeid.

 • Besøksadresse: Vangsvegen 121, Hamar
 • Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar
 • Vår arbeidstid er kl. 0800 - 1530 mandag til fredag.
 • Telefon 8.00 - 15.30: 62 56 18 75
 • Leder Sissel Juliussen 909 36 121.

Hvem kan henvende seg:
Personer over 18 år som har behov for hjelp når livet er vanskelig å håndtere.

Hvordan henvende seg:
Det må foreligge en henvendelse enten skriftlig via søknadsskjema eller pr. telefon. Det anbefales at fastlege/ henvisende instans sender en skriftlig henvisning. Det blir gitt et skriftlig svar om vurderingssamtale innen en måned etter mottatt henvendelse. Tjenesten er gratis.

Målsetting:
Mennesker som allerede befinner seg i en sårbar livssituasjon skal slippe å måtte tilpasse seg vårt system og våre definerte tjenester.

Vi skal bestrebe å møte brukers bistandsbehov og definere tjenestene etter brukers behov innenfor våre rammer. Kontinuitet og fremdrift forutsetter en skriftlig plan, der:

 • Mål og delmål defineres i samarbeid med bruker og etter behov/ønske sammen med brukers nettverk.
 • Tiltak etableres og iverksettes der faglige vurderinger og føringer møter den enkelte brukers kunnskap, historie, motivasjon og ressurser, som komplementære og likeverdige parter i et samarbeid mot felles måloppnåelse.
 • Eksternt -  og Internt samarbeid skal etableres etter vurdering av den enkeltes individuelle behov og etter hva den enkeltes behovet forutsetter av ressursbruk for at definerte mål kan oppnås.

Gjensidighet – samarbeid og anerkjennelse skal være bærende prinsipper i all mellommenneskelig samhandling og i det etablerte samarbeidet med andre tjenesteleverandører.

Organisering:
Vi organiserer oss i team som skal ivareta et tjenestetilbud som skal tilpasses ulike og individuelle behov. Vi etablerer team som skal jobbe etter funksjoner tilknyttet brukerbehov ut fra alder, tilstand og livssituasjon:

 • Psykososialt krisearbeid – kommunalt kriseteam.
 • Mennesker med alvorlig og langvarig psykisk lidelse
 • Unge nysyke og unge mennesker med etablert psykisk lidelse
 • Mennesker med ulike reaksjoner etter belastende livshendelser
 • Angstmestringskurs og KID kurs
 • Ulike aktivitetstilbud tilknyttet samarbeid med kulturkontoret og frisklivssentralen i Hamar Kommune
 • Ulike aktivitetstilbud tilknyttet Sira – huset; dagsentertilbud for mennesker med psykisk lidelse.
 • Tilrettelegge for IP, ansvarsgrupper og etablere internt og eksternt samarbeid etter behov.
 • Etablere samarbeid med pårørende og nettverket for øvrig.

Lenker: