Ankerskogen-anlegget. Foto: SkyphotoVi er et tverrfaglig team hvor alle har videreutdanning/erfaring i psykisk helsearbeid.

 • Besøksadresse: Ankerskogen (4. etasje), Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar.
 • Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar
 • Vår arbeidstid er kl. 0800 - 1530 mandag til fredag.
 • Telefon 8.00 - 15.30: 62 56 18 75
 • Leder Sissel Juliussen 909 36 121.

I Ankerskogen er Psykisk helseteam ”naboer” med Frisklivsentralen, Fysioterapitjenesten for barn og ungdom og Samfunnsmedisinsk enhet. Dette gir gode muligheter for samarbeid og en god videreutvikling av tjenestene våre.

Hvem kan henvende seg:
Personer over 18 år som har behov for hjelp når livet er vanskelig å håndtere.

Hvordan henvende seg:
Det må foreligge en henvendelse enten skriftlig via søknadsskjema eller pr. telefon. Det anbefales at fastlege/ henvisende instans sender en skriftlig henvisning. Det blir gitt et skriftlig svar om vurderingssamtale innen en måned etter mottatt henvendelse. Tjenesten er gratis.

Målsetting:
Mennesker som allerede befinner seg i en sårbar livssituasjon skal slippe å måtte tilpasse seg vårt system og våre definerte tjenester.

Vi skal bestrebe å møte brukers bistandsbehov og definere tjenestene etter brukers behov innenfor våre rammer. Kontinuitet og fremdrift forutsetter en skriftlig plan, der:

 • Mål og delmål defineres i samarbeid med bruker og etter behov/ønske sammen med brukers nettverk.
 • Tiltak etableres og iverksettes der faglige vurderinger og føringer møter den enkelte brukers kunnskap, historie, motivasjon og ressurser, som komplementære og likeverdige parter i et samarbeid mot felles måloppnåelse.
 • Eksternt -  og Internt samarbeid skal etableres etter vurdering av den enkeltes individuelle behov og etter hva den enkeltes behovet forutsetter av ressursbruk for at definerte mål kan oppnås.

Gjensidighet – samarbeid og anerkjennelse skal være bærende prinsipper i all mellommenneskelig samhandling og i det etablerte samarbeidet med andre tjenesteleverandører.

Organisering:
Vi organiserer oss i team som skal ivareta et tjenestetilbud som skal tilpasses ulike og individuelle behov. Vi etablerer team som skal jobbe etter funksjoner tilknyttet brukerbehov ut fra alder, tilstand og livssituasjon:

 • Psykososialt krisearbeid – kommunalt kriseteam.
 • Mennesker med alvorlig og langvarig psykisk lidelse
 • Unge nysyke og unge mennesker med etablert psykisk lidelse
 • Mennesker med ulike reaksjoner etter belastende livshendelser
 • Angstmestringskurs og KID kurs
 • Ulike aktivitetstilbud tilknyttet samarbeid med kulturkontoret og frisklivssentralen i Hamar Kommune
 • Ulike aktivitetstilbud tilknyttet Sira – huset; dagsentertilbud for mennesker med psykisk lidelse.
 • Tilrettelegge for IP, ansvarsgrupper og etablere internt og eksternt samarbeid etter behov.
 • Etablere samarbeid med pårørende og nettverket for øvrig.

Lenker: