PSYKISK HELSETEAM: AVKLARINGER OG PRIORITERINGSLISTE 

1.     Lover og forskrifter

Følgende lover, forskrifter, planer og dokumenter er direkte førende for den tjeneste som gis fra Psykisk Helseteam

  • Lov om helsetjenesten i kommunene
  • Lov om sosiale tjenester
  • Lov om helsepersonell
  • Lov om pasientrettigheter
  • Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker
  • Lov statlig tilsyn med helsetjenester
  • Verdigrunnlag for Hamar kommune
  • Verdigrunnlag for Pleie, -Rehabiliterings- og Omsorgsavdelingen
  • Psykiatriplan for Hamar kommune 

Også spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, folketrygdloven, barnevernsloven, sysselsettingsloven og opplæringsloven inneholder bestemmelser som får konsekvenser for kommunens psykiske helsearbeid for voksne.

       2.     Formål 

 • Sikre at befolkningen i Hamar kommune får et best mulig tilbud fra Psykisk Helseteam i tråd med overordnede føringer innenfor rammer og ressurser.
 • Sikre at prioriteringer er i tråd med vedtatte lover og planer
 • Gi Psykisk Helseteam et fagverktøy for å sortere henvendelser

  3.     Begrepsavklaringer 

Psykisk krise:

En subjektiv opplevelse/tilstand hvor personens vanlige problemløsningsevner ikke strekker til etter å ha blitt utsatt for en voldsom eller svært dramatisk uventet hendelse. Den enkeltes opplevelse av situasjonen er avgjørende for behovet av psykososial støtte og omsorg. Det kan gjelde enkeltmennesker eller flere.

Psykisk helsesvikt:

En situasjon der de psykiske belastningene er så store at det får konsekvenser for den enkeltes evne til å ivareta grunnleggende behov.

Det kan være for:

 • en kortere periode
 • en lengre periode med et omfattende tjenestebehov 

Koordinerte tjenester:

Der det er behov for tjenester av ulike instanser, som for eksempel i forhold til økonomi, bolig, jobb, mestring av psykisk lidelse. I den sammenheng er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid viktig. Det må være en person som er ansvarlig for å koordinere disse tjenestene. Det faller naturlig at dette koordineringsansvaret ligger der hvor hovedtyngden av tjenester gis.

Ved ønske om og behov for individuell plan, meldes dette til koordinator for rehabilitering i Hamar kommune.

4.     Prioriteringsliste

Vi har utarbeidet en prioriteringsliste for tildeling av tjenester fra Psykisk Helseteam. Den foreliggende listen vil bli revidert i tråd med innspill fra samarbeidende instanser, brukerorganisasjoner og løpende kvalitetsarbeid i teamene. Kriteriene er utarbeidet i tråd med sentrale føringer (Opptrappingsplanen for psykisk helse, Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet og Veileder i psykisk helsearbeid) og gjeldende lovverk og forskrifter.

Grupper som skal prioriteres i følge sentrale føringer er følgende:

 • Der den psykiske helsesvikten medfører behov for et langvarig, omfattende og ofte koordinerte  tjenestetilbud. Dette gjelder de mest alvorlige og ressurskrevende lidelsene som for eksempel schizofreni og andre psykoselidelser. I tillegg kommer de alvorlige personlighetsforstyrrelsene og også de med affektive lidelser. Kommunens innsats overfor voksne, skal i første rekke rettes mot disse gruppene.
 • Ovennevnte grupper utvides med de som er i behov av tjenester for en kortere periode: Det gjelder de vanligst forekommende lidelsene med stort forebyggings- og behandlingspotensial som angst og depresjon.

Vi tolker dette slik at kommunens innsats overfor voksne i første rekke skal gis til dem med behov for langvarige og  koordinerte tjenester. I våre prioriteringer vil vi imidlertid også ta hensyn til hvilken livssituasjon brukeren er i. Målsettingen for tjenestetilbudet er å bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv.

Ut fra disse føringene, legges følgende kriterier til grunn for våre prioriteringer i prioritert rekkefølge:

1. Mennesker som har en langvarig alvorlig psykisk lidelse. Det dreier seg om psykoselidelser, herunder også affektive lidelser og alvorlige personlighetsforstyrrelser som medfører vesentlig funksjonssvikt.

2. Mennesker med lettere og moderate depresjoner og mennesker med angstlidelser.

3. Mennesker som i en kort periode har så store psykiske belastninger at det får konsekvenser for evnen til å ivareta egne behov.  

 1.  Avgrensing

En del psykiske problemer kan i kortere eller lengre perioder føre til dels store funksjonssvikt/tap. Dette er problemområder som skal tas alvorlig, men av og til kan en  forvente at andre tjenester eller  brukers eget nettverk er i stand til å håndtere problemene. Det finnes områder Psykisk Helseteam i liten grad kan prioritere  fordi det bør finnes kompetanse på disse områdene i det øvrige sosial-, helse- og omsorgstilbudet. Eksempler på dette kan være psykiske problemer i forbindelse med alvorlig somatisk lidelse av kort- eller langvarig art, tapsproblematikk, kriser i forbindelse med livets slutt, etter skilsmisse, økonomiske vansker, utvikling av senil demens, psykisk utviklingshemming / syndromer, ensomhet osv.

Psykisk Helseteam er i utgangspunktet innstilt på å møte alle typer henvendelser, men i noen tilfeller er det viktig å gå i konstruktiv dialog med andre instanser om hvordan en kan tilnærme seg problematikken i egen tjeneste. Psykisk Helseteam kan veilede i forhold til enkeltbrukere.

I utgangspunktet gir ikke Psykisk Helseteam tjenester til brukere som er innlagt i institusjon, men i noen tilfeller kan det være aktuelt å gå inn med tjenester når utskrivelse er planlagt. Dette for å bidra til best mulig samarbeid i utskrivelsesfasen og for å trygge brukeren. Psykisk Helseteam deltar på samarbeidsmøter etter innkalling når bruker er innlagt i institusjon. Forøvrig henvises det til Basisavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og Hamar kommune.

Når det gjelder brukere som bor i bemannet bolig i kommunen, kan Psykisk Helseteam  bidra med veiledning av personalet som arbeider i boligen.

Ansvaret for oppfølging av medisinering ligger hos fastlegen, og ansvaret for administrering av medisiner ligger hos hjemmesykepleien.