Fag- og samarbeidsråd for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark:

MANDAT

Fag- og samarbeidsrådets sammensetning:

 • Helse- og omsorgssjef, Hamar kommune, Vigdis Galaaen
 • Kommunalsjef, Stange kommune, Tove Nordli Selnes
 • Helse- og omsorgssjef, Elverum kommune, Aino Kristiansen
 • Leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark, Irene Røen
 • Kommuneoverlege i Hamar kommune, Hege Raastad
 • Daglig leder Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Birger Lillesveen
 • Instituttleder for folkehelsefag, Høgskolen i Innlandet, Liv Ødbehr
 • Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet Hamar kommune, Torill Engeland
 • Senter for omsorgsforskning, Østlandet, Siv Magnussen
 • Seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark,  Irene Hanssen
 • Leder av eldrerådet, Randi Steinaa
   

Formål:

Fag- og samarbeidsrådet skal gi faglige råd og bidra til måloppnåelse i henhold til overordet samfunnsoppdrag og regelverk for tilskuddsordningen.

Hovedmål:

USHT skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Senteret skal:

 • legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte
 • bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, gjennom spredning av kunnskap, herunder nasjonale veiledere og retningslinjer
 • bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse
 • tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid
 • medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester

Fag- og samarbeidsrådets rutiner og oppgaver:

 • Leder er Vigdis Galaaen
 • Sekretær er Heidi Røste
 • Hvert medlem oppnevner et varamedlem
 • Fag- og samarbeidsrådet møtes fast to ganger i året. Rådet kan innkalles ut over dette ved behov.
 • Rådets funksjonstid er satt til utgangen av 2020
 • Mandatet evalueres etter ett år, og ellers ved behov
 • Bidra til at USHT inngår samarbeidsavtaler med aktuelle aktører
 • Bidra med innspill til utviklingssenterets strategi- og arbeidsplan
 • Bidra med innspill til prosjektplaner og gjennomføring av prosjekter
 • Etterspørre resultater fra fagutvikling og forskning
 • Bidra med faglig kompetanse og råd
 • Gi innspill til forvaltning av tilskuddsmidler
 • Bidra til planlegging av erfaringsdeling og spredning av aktiviteter i fylket