Fag- og samarbeidsråd for Utviklingssenter for hjemmetjenester Hedmark:

MANDAT

Fag- og samarbeidsrådets sammensetning:

 • Helse- og omsorgssjef, Hamar kommune, Vigdis Galaaen
 • Leder Utviklingssenter for hjemmebaserte tjenester, Hedmark,Bente Ødegård Kjøs
 • Kommuneoverlege i Hamar kommune, Hege Raastad
 • Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet Hamar kommune, Kyrre Eriksen
 • Førsteamanuensis, Maren Sogstad, Senter for omsorgsforskning, Østlandet
 • Seniorrådgiver, Irene Hanssen, Fylkesmannen i Hedmark
 • Enhetsleder, Birger Lillesveen, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF
 • Ass. Instituttleder, Ulf Stigsson, Institutt for sykepleie og psykisk helse, Høgskolen i Hedmark
 • Leder for eldrerådet, Odd Aspeli
   

Formål:

Fag- og samarbeidsrådet skal gi faglige råd og bidra til måloppnåelse i henhold til overordet strategi 2011 – 2015, "Utvikling gjennom kunnskap"

Hovedmål:

USH er pådriver for kunnskap og kvalitet i hjemmetjenesten i Hedmark.

Senteret er

 • pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder
 • pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
 • pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
 • tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

Fag- og samarbeidsrådets rutiner og oppgaver:

 • Leder er Vigdis Galaaen
 • Sekretær er Bente Ødegård Kjøs
 • Hvert medlem oppnevner sitt faste varamedlem
 • Fag- og samarbeidsrådet møtes fast to ganger i året. Rådet kan innkalles ut over dette ved behov.
 • Rådets funksjonstid er satt til utgangen av 2015
 • Mandatet evalueres etter tre møter, og ellers ved behov
 • Bidra til at USHT inngår samarbeidsavtaler med aktuelle aktører
 • Bidra med innspill til utviklingssenterets strategi- og arbeidsplan
 • Bidra med innspill til prosjektplaner og gjennomføring av prosjekter
 • Etterspørre resultater fra fagutvikling og forskning
 • Bidra med faglig kompetanse og råd
 • Gi innspill til forvaltning av tilskuddsmidler
 • Bidra til planlegging av erfaringsdeling og spredning av aktiviteter i fylket