Kommuneplanens arealdel handler om hvordan landskapet og naturressursene i Hamar skal forvaltes. Her klargjøres det hvilke byggeområder Hamar skal ha, og hvor det skal være landbruks- natur- og friluftslivsområder. Arealdelen har rettsvirkning. Det vil si at den fungerer som en slags lokal lov.

Arealdelen består av plankart i tillegg til en skriftlig del. Den skriftlige delen gir bestemmelser og retningslinjer for bruk av arealene, mens kartene viser hvordan de ulike områdene plasserer seg i Hamar-landskapet.

Revidert kommuneplan - arealdel ble sluttbehandlet i Hamar kommunestyre 19. oktober 2011.  Planen har foreløpig ikke virkning for arealene omkring sporområdet på Hamar stasjon (framgår av plankartet) fordi Jernbaneverket har en innsigelse til dette punktet i planen.

Temakart i pdf-format:

 1. Ensartede områder, kulturminner og kulturmiljøer
 2. Risiko og sårbarhet (200årsflom, kjent og mulig forurenset grunn)
 3. Viktige artsforekomster (viltområder)
 4. Viktige friluftslivsområder
 5. Viktige kulturlandskapsområder
 6. Lekeplass-dekning (kvartalslekeplass og sentrallekefelt). NB: I disse kartene framgår bare lekeplasser større enn hhv 2 daa og 6 daa. Kartet kan også ses på kommunens kartløsning www.hedmarkenkart.no og man kan da velge også å se mindre lekeplasser/grøntområder. Velg karttype temadata + planer og skru på karttema "Lekeplasser (Hamar)". Bruk + tegnet for å velge type lekeplasser. Bakgrunn for kartframstillingen og hvilke lekeplasser som er tatt med kan leses i temanotat om grønnstruktur og lekeplasser (se under).
 7. Reguleringsplaner som skal gjelde foran kommuneplanens arealdel
 8. Landbruksverdi
 9. Støysoner
 10. Fjernvarmeanlegg og konsesjonsområde for fjernvarme.

Andre dokumenter:

 1. Kart over private innspill
 2. Vurdering av private innspill
 3. Notat - Risiko og sårbarhet
 4. Notat - Grønnstruktur og lekeplasser
 5. Notat - Høyhus
 6. Notat - parkering og varelevering

Har du spørsmål som gjelder kommuneplanens arealdel kan du ta kontakt med

Tone Wabakken tone.wabakken@hamar.kommune.no , tlf. 62 56 30 42

Kari Nilssen kari.nilssen@hamar.kommune.no , tlf. 62 56 30 43