Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for arrangementer. Bildet er fra Stortorget.

Etiske retningslinjer Hamar kommune

1. RETNINGSLINJENES ANVENDELSESOMRÅDE

Hamar kommunes etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte i kommunen, for alle som opptrer på vegne av kommunen, og for kommunale forvaltningsorganer.

Kommunale foretak og virksomheter som er organisert som egne juridiske enheter, slik som for eksempel aksjeselskap og særlovselskap, er ikke omfattet av retningslinjene.

For folkevalgte gjelder egne etiske retningslinjer, jf. ”Arbeidsvilkår, godtgjøringer og etiske retningslinjer for folkevalgte i Hamar kommune”, vedtatt av kommunestyret 24. oktober 2007.

2. OMDØMME OG TROVERDIGHET

Hamar kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Medarbeidere skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Alle ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre på en etisk forsvarlig måte slik at det bidrar positivt til Hamar kommunes omdømme og troverdighet.

Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.

3. ÅPENHET

Alle har et felles ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø, og utvikle en kultur preget av åpenhet og integritet. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet er en viktig forutsetning for god etisk atferd.

Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med Hamar kommunes virksomhet. Ansatte skal gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere.

4. YTRINGSFRIHET OG VARSLING

Ansatte har som alle andre en grunnleggende rett til å delta i den offentlige debatt, også om Hamar kommunes virksomhet. >

Ansatte har rett til å si fra om kritikkverdige forhold uten at dette får negative konsekvenser. Varsling skal skje på forsvarlig vis, og før varsling skjer, bør forholdet være forsøkt tatt opp internt. Arbeidsgiver plikter å legge forholdene til rette for varsling, og Hamar kommunes intranett har informasjon om varsling, om kommunens varslingsrutiner, samt informasjon om overfor hvilken instans varselet skal fremsettes.

Den enkelte har ansvar for at ytringer ikke kommer i konflikt med lojalitets- og taushetsplikten.

5. TAUSHETSPLIKT

Alle ansatte i Hamar kommune er i henhold til forvaltningsloven pålagt taushetsplikt. Taushetsplikt kan for enkelte ansatte også følge av særlovgivning.

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Opplysninger som nevnt kan heller ikke utnyttes i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

6. LOJALITET

Ansatte plikter å sette seg inn i og følge gjeldende rettsregler og etiske retningslinjer.

Det hører med til lojalitetsplikten at den ansatte legger et forsvarlig faglig skjønn til grunn i sitt arbeid. Ansatte har et ansvar for å gjøre seg kjent med politiske beslutninger og andre beslutninger og føringer innen sitt fagområde, og skal utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med disse.

Plikt til å følge pålegg, beslutninger og føringer omfatter ikke plikt til å gjøre noe ulovlig eller uetisk. Ansatte har også rett til å si fra om kritikkverdige forhold uten at dette får negative konsekvenser, jf. punkt 4.

7. HABILITET

Ansatte skal opptre på en slik måte at det ikke kan sås tvil om deres upartiskhet.Til offentlig ansatte stilles det strenge krav til habilitet og objektivitet. Det er den oppfatning publikum vil ha av situasjonen som er avgjørende.

Ansatte skal ikke sette seg selv i en situasjon som er egnet til å påvirke deres tjenestehandlinger. Ansatte må ikke ta del i behandling eller avgjørelse av noen spørsmål eller saker hvor en selv eller nærstående har personlige eller økonomiske særinteresser. Det samme gjelder hvor det foreligger forhold som kan svekke tilliten til den ansattes upartiskhet, jf. forvaltningsloven § 6.

8. LEDELSE OG ANSVAR

Det er den enkeltes ansvar å etterleve de etiske grunnreglene. Ledere har et særlig ansvar som kulturbærere og rollemodeller. Ledere har også ansvar for at den enkelte medarbeider har kjennskap til de etiske retningslinjene, og til å reagere ved brudd på disse.

9. GAVER

Ansatte i Hamar kommune skal ikke ta i mot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser og fordeler som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, slik som reklamemateriell, blomster og lignende. Hvorvidt en gave er av ubetydelig verdi, skal vurderes ut fra en beløpsgrense på 500,- kr.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Reise- og oppholdsutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak.

Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Ved tilbud om deltakelse i sosiale sammenhenger/selskapelighet, vil det være naturlig å orientere nærmeste leder dersom man velger å delta.

10. INNKJØP OG ANSKAFFELSER

Hamar kommune skal opptre i samsvar med god forretningsskikk og sikre en høy forretningsetisk standard i sin saksbehandling i alle faser i anskaffelsesprosessen.

Leverandører skal behandles likt, og gis like muligheter til å oppnå en leveranse. Det skal ikke stilles tekniske, merkantile eller juridiske krav for å hindre konkurranse eller for å favorisere en eller flere leverandører. Utenlandske leverandører skal behandles likt med norske.

Saksbehandlingen skal dokumenteres og være sporbar og etterprøvbar.

Ansatte i Hamar kommune er utelukket fra å delta i konkurranse om leveranse til kommunen. Det er heller ikke anledning til å benytte rabatter knyttet til kommunale innkjøpsavtaler privat.

11. EKSTRAVERV OG BIERVERV

Ansatte i Hamar kommune kan ikke inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenlige med arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tillitten til forvaltningen.

Det må være åpenhet om ansattes ekstraerverv, bierverv og lignende som kan ha betydning for utføring av vedkommendes arbeid.

12. MEDIA

Hamar kommune skal tilrettelegge for at innbyggerne får mest mulig utfyllende informasjon om kommunens virksomhet, jf. kommuneloven § 4.

I saker av prinsipiell og helhetlig karakter, skal vurderinger og kommentarer på vegne av Hamar kommune gis av ordfører, rådmann eller resultatenhetsleder. I andre saker kan ansatte som kjenner saken og har ansvar for det aktuelle fagområdet uttale seg på vegne av kommunen.

Ansatte skal opptre forsvarlig og fornuftig i forhold til media, og reglene om taushetsplikt setter grenser for hva slags informasjon som kan gis. Rene faktaopplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt kan i alle tilfelle gjøres kjent.

13. BRUK AV KOMMUNENS UTSTYR

Ansatte i Hamar kommune skal opptre forsvarlig og fornuftig i forhold til bruken av kommunens utstyr. Ansatte skal være meget tilbakeholdne med bruk av kommunens utstyr til virksomhet som ikke har direkte tilknytning til faglig virksomhet og administrasjon. For øvrig vises det til Hamar kommunes reglement for bruk av kommunens IT-løsninger.

 

Fastsatt av rådmannen 20. februar 2008

Sist endret: 10.07.2013
|
|
|