Alle badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten omfattes av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Dette gjelder også basseng/boblebad tilknyttet hotell, treningssenter ol. Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

Meldeplikt
Badeanlegg skal meldes til kommunen (v/ Samfunnsmedisinsk enhet) før de tas i bruk og/eller ved endringer i driften. Meldeskjema finner du her.

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier
Dusjanlegg kan innebære spredning av Legionella via aerosol. Forskrift om miljørettet helsevern krever at virksomheten hindrer slik spredning. Les mer her.

Opplysningsplikt
Den som eier eller driver badeanlegg skal av eget tiltak gi relevante opplysninger til tilsynsmyndighetene (Samfunnsmedisinsk enhet) om forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i forskriften ivaretas skal virksomheten etablere internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. Les mer om internkontroll her.

Regelverk
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a

Meldeskjema
Meldeskjema for badeanlegg