Skoler, barnehager og dagmammaer skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade.

Alle skoler, barnehager og dagmammaer skal være godkjente etter bestemmelsene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til kommuneoverlegen. Godkjenning gis på bakgrunn av de opplysninger og planer som forelå på tidspunktet for godkjenningen. Godkjenning er ikke i seg selv et kvalitetsstempel, siden den kan tilbakekalles hvis forskriftens krav ikke overholdes.
 
For barnehager finnes det mange ulike driftsformer. Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

  • Virksomheten er regelmessig
  • Det tilbys ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer
  • Tre eller flere barn er tilstede samtidig

Dagmammaer må også søke om godkjenning etter forskriften.

Åpne barnehager er i utgangspunktet ikke godkjenningspliktige, men de er omfattet av den generelle Forskrift om miljørettet helsevern. Se også Veileder i miljørettet helsevern.

BarnehagebarnSøknad om godkjenning
Søknad om godkjenning må i følge forskriften foreligge når det foreligger plan for etablering og utvidelse eller endring av virksomhet. I søknaden skal barnehagen eller skolen dokumentere hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser. Dette betyr i praksis en redegjørelse i forhold til bestemmelsene i forskriften. Det må fremgå av søknaden hvor mange barn og ansatte virksomheten er beregnet for.
Søknadsskjema for barnehage og skole kan lastes ned her.

Internkontroll
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. stiller krav til miljøfaktorer som kan ha innvirkning på barnas helse. Forskriften stiller krav til internkontroll og etablering av internkontrollsystem i paragraf 4 (Ansvar. Internkontroll). Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

De fleste barnehager og skoler har etablert rutiner for å sikre barn og voksnes arbeidsmiljø. Slike rutiner er ofte muntlige, eller formidlet som oppslag. Etablering av et internkontrollsystem (IK-system) vil si at en skal skriftliggjøre og systematisere de rutiner som allerede finnes, samt at en skal vurdere om nye rutiner bør utarbeides for å ivareta alle bestemmelsene i forskriften.
Les mer om innhold i internkontrollsystem her.

Slik kommer du i gang

  1. Kartlegg hvilke lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet.
  2. Gå gjennom alle bestemmelser og vurder i hvilken grad de gjelder for din virksomhet.
  3. Avgjør hvilke rutiner som må etableres og dokumenteres for at bestemmelsene skal ivaretas.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. gir en utdyping av alle tema, og har for hver paragraf en momentliste som det kan være nyttig å gjennomgå og sjekke opp mot allerede etablerte rutiner.

Internkontrollsystemet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v kan med fordel innarbeides i felles internkontrollsystem for virksomheten. Denne vil da dekke annet lovverk (for eksempel Arbeidsmiljøloven).
 
Les mer om internkontroll her.
 
Lovverk
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.