Skoler, barnehager, dagmamma og SFO skal være godkjent etter – og til en hver tid – tilfredsstille bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Skoler, barnehager, dagmamma og SFO skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Forskriften finner du her.

Forskriften gjelder for:
1. barnehager, dagmamma og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
   a) virksomheten er regelmessig, og
   b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
   c) antall barn som er til stede samtidig, er tre eller flere.
2. grunnskoler
3. videregående skoler

Godkjenningsplikt
Ved plan for etablering, utvidelse, rehabilitering, tilbygg m.v. skal eier av virksomheten legge fram planer, slik at miljørettet helsevern kan gi en uttalelse. Uttalelse bør gis samtidig med at byggesak behandler rammesøknaden for tiltaket.

Virksomhetens leder skal søke kommunen (v/ Samfunnsmedisinsk enhet) om godkjenning før oppstart. Søknadsskjema finner du her.

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i forskriften ivaretas skal virksomheten etablere internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. Les mer om internkontroll her. Miljørettet helsevern har utarbeidet en veileder som tar for seg krav til internkontroll i skoler og barnehager. Den lille IK-hjelperen for barnehager finner du her, og Den lille IK-hjelperen
 for skoler finner du her.  

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Søknadsskjema
Søknad om godkjenning av skoler, barnehager, dagmamma, SFO m.v.

Linker
Miljø og helse i barnehagen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Miljø og helse i skolen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Rapport fra Folkehelseinstituttet (2016): Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning for barn og unge.
Informasjonsbrosjyre for Hamarregionen: Barnehager og smittevern
Helsedirektoratet og NFBIB: Planter i barnemiljøer