Campingplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern, og det er et overordnet krav at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke medfører helseskade eller helsemessig ulempe.

Meldeplikt
Campingplasser skal meldes til kommunen (v/ Samfunnsmedisinsk enhet) før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldeskjema finner du her.

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier
Dusjanlegg kan innebære spredning av Legionella via aerosol. Forskrift om miljørettet helsevern krever at virksomheten hindrer slik spredning. Les mer her.

Opplysningsplikt
Den ansvarlige for campingplassen skal av eget tiltak gi kommunen (v/ Samfunnsmedisinsk enhet) opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i forskriften ivaretas skal virksomheten etablere internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. Les mer om internkontroll her. Miljørettet helsevern har utarbeidet en veileder som tar for seg krav til internkontroll på campingplasser. Den finner du her.

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern

Meldeskjema
Meldeskjema for campingplass