Dyrehold i tettbygd strøk kan ofte føre til nabokonflikter ved at det oppstår hygieniske ulemper i form av lukt, forurensning, avfall, støy eller annet. Dette kan for noen være til stor sjenanse og oppleves som en forringelse av bomiljøet. Med dyrehold menes hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, geiter og lignende som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet.  

Forskrift om miljørettet helsevern stiller helse- og miljøkrav til lokaler, virksomheter og eiendommer ved at disse skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Det er eieren som er ansvarlig for å utføre beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke at slik virkning oppstår.

Forhold som gjelder dyrehelse og dyrevelferd skal meldes til Mattilsynet

Forholdsregler

  • Det er viktig at antallet dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og det som eier kan mestre på en rimelig måte. Drift av dyrepensjonat krever spesiell tillatelse fra Mattilsynet.
  • Villkatter kan være et problem. Vær oppmerksom på at dersom du mater en villkatt tar du automatisk på deg ansvaret for katten.
  • Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene.
  • Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand og lignende skal forvaltes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted, bur eller hus eller lignende må til enhver tid holdes rene. Skadedyr som rotter, mus med mer skal ikke forekomme.
    Les mer om skadedyr her.

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern