Illustrasjon kjøletårnLegionella er en bakterie som kan forårsake to sykdommer med ulikt sykdomsbilde:  

  • Legionærsykdom som kan gi alvorlig lungebetennelse
  • Pontiacfeber som gir et mildt sykdomsbilde og som vanligvis ikke trenger behandling

Det er de samme artene av Leginella som kan forårsake både legionærsykdom og Pontiacfeber.

Legionella finnes i vann og er utbredt i naturen. Innretninger som gir betingelser for oppvekst av Legionella og som sprer aerosol (vanndråper og finforstøvet vann) til omgivelsene, innebærer risiko for legionellasmitte. Slike innretninger kan være kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, boblebad, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og fontener, samt prosessvann fra industrianlegg hvor vann kan omdannes til aerosoler etter at det er sluppet ut.

Forebyggende tiltak for dusjanlegg
Offentlige dusjanlegg skal gjennomspyles med varmt vann som holder minst 70°C i minimum fem minutter. Denne formen for gjennomspyling skal gjennomføres med jevne mellomrom og alltid etter at dusjanlegget har stått ubrukt over en periode. For dusjanlegg på skoler skal anlegget gjennomspyles minimum etter sommerferie og juleferie.

Meldeplikt
Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol stiller krav til virksomheter og eiendommer som har innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene. Forskriften omfatter alle innretninger som kan bidra til spredning av legionellabakterier.
 
Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer. For boblebad er meldeplikten tatt med i      
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Forskriften omfatter også boliger med felles varmtvannssystemer som forsyner dusjer i flere boligenheter (som for eksempel borettslag), men dusjanlegg i boliger (inklusive borettslag og liknende) og andre bygg er unntatt kommunens meldingsplikt.
 
Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella.
 
For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.
Ved mistanke om forekomst av Legionella skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon.

Internkontroll
For å sikre at forskriftene etterleves skal det etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll. Internkontrollsystemet skal beskrive de rutinene som faktisk utføres av virksomheten for å sikre en systematisk oppfølging av innretningen. Det er også et krav til at det skal finnes rutiner for internrevisjon og avvikshåndtering. Avviksbehandling betyr at man lager rutiner for å rette opp og hindre gjentakelse av avvik (brudd på forskriftsbestemmelser).
Les mer om internkontroll her.

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Skjema
Meldeskjema for kjøletårn og luftscrubbere
Meldeskjema badeanlegg