Legionellabakterien og sykdom
Legionella er en bakterie som kan forårsake to sykdommer med ulikt sykdomsbilde:  

  • Legionærsykdom som kan gi alvorlig lungebetennelse

  • Pontiacfeber som gir et mildt sykdomsbilde og som vanligvis ikke trenger behandling

I 2017 var det 52 tilfeller av legionærsykdom i Norge hvorav 31 var smittet i utlandet. Legionellabakterier finnes naturlig i vann og er utbredt i naturen, og det er først når de får formere seg over tid i lunkent, stillestående vann i tekniske installasjoner at de kan medføre smittefare. Legionellabakterier smitter ved innånding av aerosoler (små vanndråper / finforstøvet vann) som er forurenset med bakteriene. Aerosoler kan bli dannet i innretninger som lager en finfordelt dusj av vannet. Eksempler på innretninger som kan spre legionellabakterier er: kjøletårn, luftskrubbere, dusjer, boblebad, høytrykkspylere, vannspredere, befuktningsanlegg og fontener.

Forebygging av legionellasmitte
Folkehelseinstituttet har utarbeidet en veileder som gir gode anbefalinger når det gjelder å forebygge legionellasmitte. Veilederen finner du her.

Forebyggende tiltak for offentlig dusjanlegg

  • Det er eiers ansvar å sørge for at dusjanlegget deres ikke er smittefarlig. En risikovurdering av det interne vannfordelingsnettet som forsyner dusjer skal ligge til grunn for valg av legionellaforebyggende tiltak. Risikovurderingen skal gjennomgås og eventuelt oppdateres minst årlig.
  • Det er viktig å unngå at vann står stille i rørnettet i lengre perioder. Lite brukte dusjer, bør spyles gjennom minst ukentlig. Oversikt over røranlegget er avgjørende: Blindrør og ubrukte tappesteder skal fjernes. Rørene skal kuttes inntil hovedrøret, slik at stillestående vann unngås.
  • Legionellabakterien trives best ved temperaturer mellom 20 og 50 ˚C. Derfor er det viktig å holde varmtvannet varmt og kaldtvannet kaldt. Temperaturen på varmtvannet i rørene ut til dusjer bør holde 60 ˚C, og vannet i varmtvannsberedere bør holde minst 70 ˚C. Kaldtvannstemperaturen bør ligge lavest mulig, og under 20 ˚C. Det anbefales å ha rutine for å kontrollere og loggføre temperaturen regelmessig, f.eks. månedlig.   
  • Dusjhoder og dusjslanger bør demonteres, rengjøres og desinfiseres minst kvartalsvis. Først må belegg inne i dusjhodet fjernes. Dette gjøres ved skraping/skrubbing. Desinfisering gjennomføres ved å la dusjhoder og dusjslanger ligge 30 minutter i en 10-liters-bøtte med vann tilsatt to korker med husholdningsklor.
  • Rutinemessig sjokkoppvarming av dusjanlegget bør gjennomføres dersom anlegget har vært ute av bruk i mer enn en måned, for eksempel campingplass i lavsesongen eller skoler etter sommerferien. Ved sjokkoppvarming må anlegget gjennomspyles i minst 5 minutter med vann som holder minst 70 ˚C.

Meldeplikt og vurdering av akkreditert inspeksjonsorgan
Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen (v/ Samfunnsmedisinsk enhet) ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser, endringer eller når det er grunn til å tro at feil ved innretningen kan føre til spredning av legionellasmitte. Meldeskjema finner du her. I tillegg skal kjøletårn og luftskrubbere vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan. Dette skal gjennomføres ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og deretter hvert 5. år.

Boblebad skal også meldes til kommunen (v/ Samfunnsmedisinsk enhet). Dette står i forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Dette gjelder kun boblebad som er offentlig tilgjengelige, det vil si boblebad som er tilgjengelige for andre enn eier, eiers familie og private venner. Meldeskjema finner du her.   

Prøvetaking 
For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.

Tiltak i private hjem
Dusjer, boblebad, luftbefuktere, hagevannspredere, høytrykkspylere, håndholdte sprayflasker for dusjing av blomster er vanlige innretninger i private hjem. Dette er eksempler på installasjoner som kan være smittekilder for legionærsykdom. Smittefaren kan heldigvis forebygges ved relativt enkle tiltak. Kapittel 14 i veilederen om forebygging av legionellasmitte fra Folkehelseinstituttet beskriver slike tiltak. Veilederen finner du Veilederen finner du her.

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Meldeskjemaer
Meldeskjema for virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere
Meldeskjema for badeanlegg og boblebad