Solarievirksomheter omfattes av følgende regelverk:

  • forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (med hjemmel i smittevernloven og folkehelseloven). Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Forskriften finner du her
  • forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). Forskriften har som formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet. Denne forskriften finner du her

Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser, skal oppfylle forskriftenes krav.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet fraråder bruk av solarium
For mer informasjon om solarier og UV-stråling generelt, kan du lese mer på direktoratet sin nettside. Den finner du her.

18-års aldersgrense
Siden 1. juli 2012 har det i Norge vært forbudt å tilby solarium til personer under 18 år.18-årsgrensen ble innført fordi soling i solarium øker risikoen for hudkreft, og risikoen er størst når man starter i ung alder og tar solarium ofte.

Fra og med 1. januar 2017 ble det et krav at alle virksomheter som tilbyr solarium må ha et tilfredsstillende system for alderskontroll, som sikrer at bare de som er over 18 år får tilgang til solariene.

Meldeplikt
Lokaler som skal benyttes til solarievirksomhet, skal meldes til kommunen (v/ Samfunnsmedisinsk enhet) før de tas i bruk, ved eierskifte eller ved større ominnredninger. Meldeskjema finner du her.

Etter strålevernforskriften §§ 13-15 må i tillegg alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, melde dette inn til Direktoratet for strålevern og atmosikkerhet. Meldeskjema er tilgjengelig på direktoratet sin nettside. Direktoratet skal også ha melding ved driftsstans, nedleggelse eller salg av virksomheten og/eller solariene til nye eiere, samt avhending av solariene.

Krav til lokalene
Lokalene skal være utformet og innredet slik at de er lette å rengjøre. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk.

Krav til bestått kunnskapsprøve
Virksomheten skal sørge for at ansvarlig for daglig drift av solarier og alle ansatte med kundekontakt har bestått en kunnskapsprøve etter retningslinjer gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Bestått prøve har en gyldighet på fem år. Mer informasjon om kunnskapsprøven finner du her.

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i forskriftene ivaretas skal virksomheten etablere internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. Les mer om internkontroll her.

Regelverk
Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Linker
Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium
Informasjonsbrosjyre om risikoen ved bruk av solarium, informasjon om hudtyper m.m.
Advarselsplakat for solarier

Meldeskjema
Meldeskjema for solarievirksomheter
Strålevernets elektroniske meldesystem (EMS)