Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (med hjemmel i smittevernloven og kommunehelsetjenesteloven). Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.
Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved kommuneoverlegen ved oppstart første gang. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokaler eller ved større ominnredninger. Du kan laste ned meldeskjema for solarier her.

Kommunene er i tillegg delegert myndighet fra Strålevernet til å føre tilsyn med solarier og treffe nødvendige enkeltvedtak i henhold til Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.
Alle solstudioeiere, forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Meldeskjema for solarievirksomheter finner du på Statens strålevern sine hjemmesider.

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser. Statens strålevern har utarbeidet en veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soltimer.
Mer informasjon om tillatte rør og solsenger finner du på Statens strålevern.

Innføring av 18 års grense og krav om betjening
Regjeringen innfører 18 års grense i solarier fra 1. juli 2012. Kravet om kompetent betjening trer i kraft fra 1. januar 2014. Se pressemelding her.
 
Internkontroll
For å sikre at forskriftene etterleves skal det etableres internkontrollsystem og drives internkontroll. Denne bør inneholde beskrivelse av rutiner for:

  • Renhold og desinfeksjon
  • Kontroll av hvilke rør, lamper og rørkombinasjoner som er tillatt i hvert enkelt solarium og når disse skal byttes. (Oppdaterte oversikter finnes på Strålevernets hjemmesider)
  • Rutiner for å kontrollere at solingstidstabellen oppdateres ved skifte av rør og lamper.
  • Kontrollere at merking av sengene, oppslag om advarselstekst, verneregler og 18 års anbefalt aldersgrense, samt bruksanvisning med anbefalte solingstider er lett tilgjengelig og synlig
  • Påse at ansatte bruker beskyttelsesbriller når de skal utføre oppgaver med et solarium der rør og lamper tent.
  • Opplæring av nye ansatte slik at de kan informere om helserisiko, verneregler og anbefale solingstid i forhold til kundens hudtype og hvilket solarium han eller hun kan bruke.
  • Påse at nødvendig informasjon om virksomheten er lett synlig hvis solariene ikke er betjent (navn og telefonnummer til eier/daglig ansvarlig), slik at kunden har noen å henvende seg til ved behov for informasjon eller ved feil.
  • Avvikshåndtering og internrevisjon.


Mer informasjon om internkontroll finner du her.

Regelverk
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften)