Med skadedyr forstås insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker. Skadedyr kan også føre til materielle skader og utløse bekjempelsestiltak. Sykdomsfremkallende mikroorganismer regnes ikke som skadedyr.

Helserisiko
Skadedyr kan forårsake sykdommer eller helseproblemer hos mennesker via bitt, forurensning av matvarer, drikkevann eller via forurenset badevann. Skadedyr kan også gi helseplager i form av allergiske reaksjoner. I tillegg kan skadedyr på forskjellige måter forårsake materielle skader.
Det er eier eller bruker av bygning, innretning eller annet som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, eventuelt oppdage eller utrydde forekomst av skadedyr i henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse.

Skadedyrbekjempelse
Den som eier eller bruker en bygning, innretning eller annet, kan selv utføre skadedyrbekjempelse på eget område. Det må brukes bekjempelsesmidler og metoder som gir minst mulig skadevirkninger for miljø og helse, men som gir ønsket resultat. Kjemiske midler som benyttes, skal være godkjent til formålet.
Kommunen kan pålegge den ansvarlige å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde skadedyr hvis forekomst av skadedyr tilsier dette. Dersom ikke pålegget følges, kan kommunen gjennomføre tiltak på den ansvarliges regning.
 
Har skadedyr først etablert seg, er det ofte vanskelig å bekjempe dem uten profesjonell hjelp. For å ha rett til å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves godkjenning av Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttets oversikt over godkjente skadedyrbekjempere finner du her.
Miljørettet helsevern fører tilsyn med skadedyrbekjempere på vegne av kommuneoverlegen.

Regelverk
Forskrift om skadedyrbekjempelse.