Et internkontrollsystem (miljørettet helsevern) bør inneholde følgende punkter:

1. Regelverk
a. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
b. Forskrifter som gjelder for hvert enkelt område eller virksomhet
c. Eventuelt veiledere til lov eller forskrift innen hvert enkelt område eller virksomhet

2. Organisering
a. Organisasjonskart eller beskrivelse som viser ansvarsforhold, meldeveier med mer. Det er viktig at dette er klarlagt spesielt i forbindelse med avviksbehandling.

3. Rutiner (ROS-analyse)
a. Kartlegging av nå-situasjonen (idémyldring) med påfølgende plassering inn i risikomatrise (sannsynlighet * konsekvens = risiko)
b. De punkter som en mener en ikke er god nok på eller ikke har god kontroll på, bør det etableres rutiner (skriftlige) for å sikre.

4. Avviksbehandling
(Hva gjør vi dersom det oppstår en feil?) Her kreves det en skriftlig generell beskrivelse som sier noe om hvordan en skal gå fram dersom det oppdages et avvik. I tillegg skal det finnes et skjema (hva har skjedd, årsak, strakstiltak, korrigerende tiltak) som fylles ut for hvert avvik.
NB! Det er viktig å sette grenser for hva som defineres som avvik. Dette bør gjøres i forbindelse med punkt 3 (over). Hvis det oppstår brudd på rutiner som dere selv har definert som kritiske, vil dette ofte være et avvik.

5. Korrigerende tiltak
(Hva gjør vi for å hindre at samme feilen oppstår igjen senere?) Dette punktet henger sammen med punkt 4, og kan slåes sammen.

6. Registreringer (for eksempel renholdsrutiner, avviksskjemaer med mer.)
Dere velger selv hva dere dokumenterer for å vise hva dere gjør. Dokumentasjonen bør oppbevares slik at tilsynsmyndigheten har mulighet for å se på dem. Dette er dokumentasjon på at ting faktisk er gjort.

7. Intern revisjon
En gang i året skal dere gå gjennom internkontrollsystemet for å kontrollere at det er samsvar mellom system, praksis og regelverk. Det skal være skriftliggjort når slik gjennomgang skal foregå, og resultatet av gjennomgangen skal dokumenteres.

8. Dokumentstyring
Dette er et punkt som skal sikre at det er sporbarhet i dokumentasjonen. (Godkjente dokumenter, sist revidert, dato, signatur).

9. Opplæring
Det skal sikres at alle ansatte har fått tilstrekkelig opplæring i internkontrollsystemet. Det bør lages signeringslister som benyttes som dokumentasjon på at alle har lest og forstått systemet.

På punkt 3, 4, 5 og 7 kreves det skriftlig dokumentasjon.