Toget passerer i dag Koigen i Hamar.

Det tas sikte på vedtak av kommunedelplaner for dobbeltspor og hensetting våren 2020.

 

Dobbeltspor for InterCity jernbane planlegges gjennom Hamar. Det er utredet tre alternative trasékorridorer (Vest, Øst A og Øst C) med to ulike stasjonsplasseringer. Samtidig er det utarbeidet forslag til en egen kommunedelplan for togparkering/hensettingsanlegg ved Hjellum.

Det tas sikte på vedtak av begge kommunedelplaner våren 2020. 

Se ass. kommunedirektør Terje Halvorsens presentasjon fra møte i formannskapet 13. mai her

 

Alternative trasékorridorer for dobbeltspor

Høring og folkemøter

Det ble annonsert høring av begge planforslag den 21. desember 2019, med høringsfrist 14. februar 2020. For saken om togparkering ble høringsfristen utsatt til  6. mars. Se nyhetssaker om Høring av kommunedelplan dobbeltspor og Høring av kommunedelplan hensetting med mer informasjon om høringen og med plandokumenter. 

  • Se høringsuttalelser om togparkering/hensetting her .

Etter høringen blir alle innspill oppsummert og kommentert, og planforslag blir evt justert, før kommunedelplanene legges fram for sluttbehandling. 

Det er i høringsperioden fremmet innsigelser til kommunedelplan for dobbeltspor, alternativ Øst. Dersom Hamar kommunestyre vedtar en plan som det er fremmet innsigelse til, må må saken gå til mekling og evt avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

  • Se fastsatt planprogram for dobbeltspor og hensettingsanlegg her (fastsatt 27. februar 2019). 
  • Se Bane NOR sin webportal med illustrasjoner fra punkter i kartet www.icdb.no 
  • Se Bane NOR sine nettsider med utredningsmateriale. 
  • Se rapporten "Hamar 2074 - scenarioer for byutvikling" (Asplan Viak) .
  • Se video fra folkemøte om dobbeltspor 14. januar her.
  • Se presentasjon (pdf) fra folkemøte om dobbeltspor 14. januar her.
  • Se film om dobbeltspor-alternativene her:

 

Bakgrunn
Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal, gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, ble vedtatt i alle tre kommuner i desember 2016. Hamar kommunestyre vedtok alternativ Øst gjennom Hamar. På grunn av innsigelser ble vedtaket likevel ikke rettskraftig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet innsigelsene, og i brev av 1. september 2017 ba de om ytterligere utredninger. Departementet ønsket at alternativ Øst og alternativ Vest skulle ha likeverdig utredningsnivå, med fornyet gjennomførings- og kostnadsanslag. Hamar kommune ble gitt hovedansvar for videre planarbeid, med bistand fra BaneNOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

I første planfase for kommunedelplanen var det 4 traséalternativer som ble konsekvensutredet og som ble sendt på høring. Det kom innsigelser til alle alternativene.

Om du ønsker en innføring i saken og i tidligere saksgang, anbefaler vi at du kikker på dette:

 

Blir eiendommen min berørt?
I kommunens kartløsning kan du se om din eiendom ligger innenfor foreslått båndleggingssone for jernbanekorridor. Foreslåtte båndleggingssoner framgår her, både hvor jernbanen går i dagen og der den går i tunnel (stort skravert område omkring sentrum markerer kun planleggingsområdet for ny sentrumsplan). Det er ulike soner med tilhørende bestemmelser for dagløsning, overgangssone og tunnel. Zoom inn for å få opp eiendomsgrenser i kartet. 

BaneNOR har her forklart litt nærmere hva det innebærer for eiendommer som ligger innenfor en båndleggingssone.

 

Kontakt oss:
Kontaktpersoner i BaneNOR er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er: