Toget passerer i dag Koigen i Hamar.

Kommunedelplaner for dobbeltspor og togparkering er nå på høring.

 

Dobbeltspor for InterCity jernbane planlegges gjennom Hamar. Det er utredet tre alternative trasékorridorer (Vest, Øst A og Øst C) med to ulike stasjonsplasseringer. Samtidig lages det en egen kommunedelplan for togparkering/hensettingsanlegg ved Hjellum.

 

Alternative trasékorridorer for dobbeltspor

Kommunedelplaner for dobbeltspor og togparkering er nå på høring, med høringsfrister 14. februar og 6. mars (utsatt høringsfrist for togparkering). Se nyhetssaker om Høring av kommunedelplan dobbeltspor og Høring av kommunedelplan hensetting med mer informasjon om høringen og med plandokumenter. 

Det tas sikte på vedtak av begge kommunedelplaner våren 2020. 

  • Se fastsatt planprogram for dobbeltspor og hensettingsanlegg her (fastsatt 27. februar 2019). 
  • Se Bane NOR sin webportal med illustrasjoner fra punkter i kartet www.icdb.no 
  • Se Bane NOR sine nettsider med utredningsmateriale. 
  • Se rapporten "Hamar 2074 - scenarioer for byutvikling" (Asplan Viak) .
  • Se video fra folkemøte om dobbeltspor 14. januar her.
  • Se presentasjon (pdf) fra folkemøte om dobbeltspor 14. januar her.
  • Se film om dobbeltspor-alternativene her:

 

Høring og folkemøter

Politikerne i Hamar har vedtatt at de ønsker å sende planforslagene på høring. Høringsperioden er fra 21. desember 2019 til 14. februar 2020 (utsatt frist til 6. mars for togparkering).  I denne perioden vil det bli arrangert folkemøter i Hamar kulturhus 14. januar og på Lovisenberg skole 22. januar kl 18:30-21:00.  Det blir i tillegg åpne kvelder i Bylab følgende dager

  • 21. januar: Åpent kontor kl 16-18. Temakveld om anleggsfasen kl 18-20.
  • 28. januar: Ungdomskveld med åpent kontor kl 16-18. Presentasjon og spørsmål 18-20.
  • 4. februar: Åpent kontor kl 16-18. Temakveld om byutvikling og mobilitet kl 18-20.

Alle som ønsker kan sende sine innspill i høringsperioden.. 

Etter høringen blir alle innspill oppsummert og kommentert, og planforslag blir evt justert, før kommunedelplanene legges fram for sluttbehandling. Kommunens sluttbehandling ventes i slutten av mai 2020. Dersom det ikke er fremmet innsigelse til planforslaget i høringsperioden, har kommunestyret det endelige ordet, og planen er vedtatt. Dersom det er fremmet innsigelse fra en etat som har slik myndighet, må saken gå til mekling og evt avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

Bakgrunn
Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal, gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, ble vedtatt i alle tre kommuner i desember 2016. Hamar kommunestyre vedtok alternativ Øst gjennom Hamar. På grunn av innsigelser ble vedtaket likevel ikke rettskraftig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet innsigelsene, og i brev av 1. september 2017 ba de om ytterligere utredninger. Departementet ønsket at alternativ Øst og alternativ Vest skulle ha likeverdig utredningsnivå, med fornyet gjennomførings- og kostnadsanslag. Hamar kommune ble gitt hovedansvar for videre planarbeid, med bistand fra BaneNOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

I første planfase for kommunedelplanen var det 4 traséalternativer som ble konsekvensutredet og som ble sendt på høring. Det kom innsigelser til alle alternativene.

Om du ønsker en innføring i saken og i tidligere saksgang, anbefaler vi at du kikker på dette:

 

Blir eiendommen min berørt?
I kommunens kartløsning kan du se om din eiendom ligger innenfor foreslått båndleggingssone for jernbanekorridor. Foreslåtte båndleggingssoner framgår her, både hvor jernbanen går i dagen og der den går i tunnel (stort skravert område omkring sentrum markerer kun planleggingsområdet for ny sentrumsplan). Det er ulike soner med tilhørende bestemmelser for dagløsning, overgangssone og tunnel. Zoom inn for å få opp eiendomsgrenser i kartet. 

BaneNOR har her forklart litt nærmere hva det innebærer for eiendommer som ligger innenfor en båndleggingssone.

 

Kontakt oss:
Kontaktpersoner i BaneNOR er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er: