Toget passerer i dag Koigen i Hamar.

Dobbeltspor til Hamar

 

Med  dobbeltspor blir det 55 min reisetid  med toget fra Oslo til Hamar


Hamar kommune vedtok 18. november 2020 kommunedelplan for dobbeltspor til Hamar. Vedtaket ble gjort med bakgrunn en prosess med flere traséalternativer for dobbeltspor gjennom Hamar, kommunalt vedtak av trasekorridor Øst C i juni 2020, innsigelser fra regionale myndigheter og en mekling som resulterte i et justert planalternativ og en tilhørende meklingsavtale. Se mer om vedtaket og tilhørende plandokumenter her

Med sammenhengende dobbeltspor blir det 55 min reisetid med toget fra Oslo til Hamar. 

 

Hensetting/togparkering

Det er utarbeidet  en egen kommunedelplan for togparkering/hensettingsanlegg ved Hjellum.

Kommunedelplan for hensettingsanlegg ble vedtatt i Hamar kommunestyre 27. mai 2020, sak 90/20. Se saksframlegg med plan- og utredningsmateriale og protokoll fra møtet her

Bane NOR har i etterkant av vedtaket gjort en supplerende vurdering av Sørli som alternativ for hensettingsanlegg. Bane NOR står etter dette fast på at Hjellum er anbefalt løsning. Se tilleggsvurderingen her. 


 

Bakgrunn

Første planfase for kommunedelplanen foregikk parallelt i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner. Her var det 4 traséalternativer gjennom Hamar som ble konsekvensutredet og som ble sendt på høring (Vest med bro, Vest med kulvert, Midt og Øst). Det kom innsigelser til alle alternativene.

Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal ble vedtatt i alle tre kommuner i desember 2016. Hamar kommunestyre vedtok alternativ Øst gjennom Hamar. På grunn av innsigelser ble vedtaket likevel ikke rettskraftig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet innsigelsene, og i brev av 1. september 2017 ba de om ytterligere utredninger. Departementet ønsket at alternativ Øst og alternativ Vest skulle ha likeverdig utredningsnivå, med fornyet gjennomførings- og kostnadsanslag. Hamar kommune ble gitt hovedansvar for videre planarbeid, med bistand fra BaneNOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

I andre planfase av kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar ble det utredet tre traséalternativer -  Vest med kulvert, Øst A og Øst C. Samtidig ble det utarbeidet en egen kommunedelplan for hensettingsanlegg. Begge planforslag var på høring fra 21. desember 2019 til 14. februar/6. mars 2020. 

Alternative trasékorridorer for dobbeltspor

 

Kommunedelplan for InterCity dobbeltspor gjennom Hamar, med traséalternativ Øst C, ble vedtatt av Hamar kommunestyre 24. juni 2020, sak 117/20. Se saksframlegg med plan- og utredningsmateriale og protokoll fra møtet her. På grunn av innsigelser ble vedtaket ikke rettskraftig, og saken gikk videre til mekling hos fylkesmannen.

 

Under finner du noen aktuelle dokumenter fra tidligere saksgang:


I kommunens kartløsning (lenke kommer) kan du se kommunedelplan med båndleggingssone for jernbanekorridor.

 

Kontakt oss:
Kontaktpersoner i BaneNOR er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er: