Toget passerer i dag Koigen i Hamar.

Planprogrammet skal avklare hvilke tilleggsutredninger som skal gjøres for  dobbeltspor gjennom Hamar.

Forslag til planprogram (planen for planen) for dobbeltspor gjennom Hamar har vært på høring, se forslag til planprogram her. Høringsfristen var 15. desember. Endelig planprogram skal fastsettes i kommunestyrets første møte etter nyttår, som er 27. februar.

Bakgrunn
Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal, gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, ble vedtatt i alle tre kommuner i desember 2016. Hamar kommunestyre vedtok alternativ Øst gjennom Hamar. På grunn av innsigelser ble vedtaket likevel ikke rettskraftig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet innsigelsene, og i brev av 1. september 2017 ba de om ytterligere utredninger. Departementet ønsket at alternativ Øst og alternativ Vest skulle ha likeverdig utredningsnivå, med fornyet gjennomførings- og kostnadsanslag. Hamar kommune ble gitt hovedansvar for videre planarbeid, med bistand fra BaneNOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

I første planfase for kommunedelplanen var det 4 traséalternativer som ble konsekvensutredet og som ble sendt på høring. Det kom innsigelser til alle alternativene.

Om du ønsker en innføring i saken og i tidligere saksgang, anbefaler vi at du kikker på dette:

  • Saksframlegg til den politiske 1. gangsbehandlingen (juni 2016).
  • Saksframlegg til den politiske 2. gangsbehandlingen (desember 2016).
  • Protokoll fra den politiske 2. gangsbehandlingen (desember 2016).
  • Plankart - vedtatt plan for alternativ Øst (ikke rettsvirkning)
  • Bestemmelser og retningslinjer - vedtatt for alternativ Øst (ikke rettsvirkning)
  • Her finner du tidligere utredningsrapporter i saken.

 

Blir eiendommen min berørt?
I kommuneplan for Hamar (vedtatt 2018) er det lagt inn båndleggingssoner (hensynssoner) langs de aktuelle trasekorridorene for jernbanen. I kommunens kartløsning kan du se om din eiendom ligger innenfor båndleggingssonene for jernbane i kommuneplanen. Klikk i feltet oppe til venstre med kommunelogo for å skru av/på kartlag.

BaneNOR har her forklart litt nærmere hva det innebærer for eiendommer som ligger innenfor en båndleggingssone. Det er ulike soner med tilhørende bestemmelser for dagløsning, overgangssone og tunnel.

 

Kontakt oss:
Kontaktpersoner i BaneNOR er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er: