Toget passerer i dag Koigen i Hamar.Det jobbes nå med å lage forslag til planprogram som skal avklare hvilke tilleggsutredninger som skal gjøres for de aktuelle trasealternativene for dobbeltspor gjennom Hamar.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i forbindelse med befaring i Hamar 29. juni 2018, avklart at alternativ Vest med bro over Hamarbukta ikke skal utredes videre. Tilleggsutredningene forventes med det å fokusere på alternativ Vest med kulvert (dagens stasjonsplassering) og alternativ Øst (ny stasjon ved Vikingskipet). Forslag til planprogram legges fram for politisk behandling og høring med offentlig ettersyn høsten 2018.

Bakgrunn
Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal, gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, ble vedtatt i alle tre kommuner i desember 2016. Hamar kommunestyre vedtok alternativ Øst gjennom Hamar. På grunn av innsigelser ble vedtaket likevel ikke rettskraftig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet innsigelsene, og i brev av 1. september 2017 ba de om ytterligere utredninger. Departementet ønsket at alternativ Øst og alternativ Vest skulle ha likeverdig utredningsnivå, med fornyet gjennomførings- og kostnadsanslag. Hamar kommune ble gitt hovedansvar for videre planarbeid, med bistand fra BaneNOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

I første planfase for kommunedelplanen var det 4 traséalternativer som ble konsekvensutredet og som ble sendt på høring. Det kom innsigelser til alle alternativene.

Hvis du ønsker en innføring i saken, anbefaler vi at du leser saksframleggene i saken:

  • Saksframlegg til den politiske 1. gangsbehandlingen (juni 2016).
  • Saksframlegg til den politiske 2. gangsbehandlingen (desember 2016).
  • Protokoll fra den politiske 2. gangsbehandlingen (desember 2016).
  • Plankart - vedtatt plan for alternativ Øst (ikke rettsvirkning)
  • Bestemmelser og retningslinjer - vedtatt for alternativ Øst (ikke rettsvirkning)
  • Her finner du øvrige dokumenter i saken.
  • Her kan du se de tidligere utredningskorridorene (alle fire) slik de lå i forslaget til kommunedelplan fra 2016.

Se også: 

Blir eiendommen min berørt?
I kommuneplan for Hamar (vedtatt 2018) er det lagt inn båndleggingssoner (hensynssoner) langs de aktuelle trasekorridorene for jernbanen. I kommunens kartløsning kan du se om din eiendom ligger innenfor båndleggingssonene for jernbane i kommuneplanen. Klikk i feltet oppe til venstre med kommunelogo for å skru av/på kartlag.

BaneNOR har her forklart litt nærmere hva det innebærer for eiendommer som ligger innenfor en båndleggingssone. Det er ulike soner med tilhørende bestemmelser for dagløsning, overgangssone og tunnel.

Kontakt oss:
Kontaktpersoner i BaneNOR er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er: