Toget passerer i dag Koigen i Hamar.

Med  dobbeltspor blir det 55 min reisetid  med toget fra Oslo til Hamar

 

Dobbeltspor for InterCity jernbane planlegges gjennom Hamar. Med sammenhengende dobbeltspor blir det 55 min reisetid med toget fra Oslo til Hamar. I kommunedelplan er det utredet tre alternative trasékorridorer (Vest, Øst A og Øst C) med to ulike stasjonsplasseringer. Samtidig er det utarbeidet  en egen kommunedelplan for togparkering/hensettingsanlegg ved Hjellum.

Kommunedelplan for hensettingsanlegg ble vedtatt i Hamar kommunestyre 27. mai 2020, sak 90/20. Se saksframlegg med plan- og utredningsmateriale og protokoll fra møtet her

Kommunedelplan for InterCity dobbeltspor gjennom Hamar, med traséalternativ Øst, ble vedtatt av Hamar kommunestyre 24. juni 2020, sak 117/20. Se saksframlegg med plan- og utredningsmateriale og protokoll fra møtet her. (protokoll leges ut noen dager etter vedtak). På grunn av innsigelser er vedtaket ikke rettskraftig, og saken går videre til mekling hos fylkesmannen og evt. oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Alternative trasékorridorer for dobbeltspor

Høring og folkemøter

Det ble annonsert høring av begge planforslag 21. desember 2019, med høringsfrist 14. februar 2020. For saken om togparkering ble høringsfristen utsatt til  6. mars. Se nyhetssaker om Høring av kommunedelplan dobbeltspor og Høring av kommunedelplan hensetting med mer informasjon om høringen og med plandokumenter. 

  • Se høringsuttalelser om togparkering/hensetting her .

Det er i høringsperioden fremmet innsigelser til kommunedelplan for dobbeltspor, alternativ Øst. Dersom Hamar kommunestyre vedtar en plan som det er fremmet innsigelse til, må må saken gå til mekling og evt avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

  • Se fastsatt planprogram for dobbeltspor og hensettingsanlegg her (fastsatt 27. februar 2019). 
  • Se Bane NOR sin webportal med illustrasjoner fra punkter i kartet www.icdb.no 
  • Se Bane NOR sine nettsider med utredningsmateriale. 
  • Se rapporten "Hamar 2074 - scenarioer for byutvikling" (Asplan Viak) .
  • Se video fra folkemøte om dobbeltspor 14. januar her.
  • Se presentasjon (pdf) fra folkemøte om dobbeltspor 14. januar her.
  • Se film om dobbeltspor-alternativene her 

 

Bakgrunn
Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal, gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, ble vedtatt i alle tre kommuner i desember 2016. Hamar kommunestyre vedtok alternativ Øst gjennom Hamar. På grunn av innsigelser ble vedtaket likevel ikke rettskraftig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet innsigelsene, og i brev av 1. september 2017 ba de om ytterligere utredninger. Departementet ønsket at alternativ Øst og alternativ Vest skulle ha likeverdig utredningsnivå, med fornyet gjennomførings- og kostnadsanslag. Hamar kommune ble gitt hovedansvar for videre planarbeid, med bistand fra BaneNOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

I første planfase for kommunedelplanen var det 4 traséalternativer som ble konsekvensutredet og som ble sendt på høring. Det kom innsigelser til alle alternativene.

Om du ønsker en innføring i saken og i tidligere saksgang, anbefaler vi at du kikker på dette:

 

Blir eiendommen min berørt?
I kommunens kartløsning kan du se om din eiendom ligger innenfor foreslått båndleggingssone for jernbanekorridor. Foreslåtte båndleggingssoner framgår her, både hvor jernbanen går i dagen og der den går i tunnel (stort skravert område omkring sentrum markerer kun planleggingsområdet for ny sentrumsplan). Det er ulike soner med tilhørende bestemmelser for dagløsning, overgangssone og tunnel. Zoom inn for å få opp eiendomsgrenser i kartet. 

BaneNOR har her forklart litt nærmere hva det innebærer for eiendommer som ligger innenfor en båndleggingssone.

 

Kontakt oss:
Kontaktpersoner i BaneNOR er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er: