Toget passerer i dag Koigen i Hamar.

Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar ventes vedtatt våren 2020.

 

Dobbeltspor for InterCity jernbane planlegges gjennom Hamar. Det er utredet tre alternative trasékorridorer (Vest, Øst A og Øst C) med to ulike stasjonsplasseringer. Samtidig lages det en egen kommunedelplan for togparkering ved Hjellum. Det tas sikte på vedtak av begge kommunedelplaner våren 2020. 

  • Se plan- og utredningsmateriale fra Bane NOR her.
  • Se fastsatt planprogram her (fastsatt av Hamar kommunestyre 27. februar 2019). Planprogrammet gir føringer for hva som skal utredes og hvordan utredningsarbeidet skal foregå.
  • Se varslingskart med utvidet varslingsområde over Børstad (behandlet i Hamar kommunestyre mai 2019)  her.
  • Se Bane NOR sin webportal med illustrasjoner fra punkter i kartet www.icdb.no 
  • Se rapporten "Hamar 2074 - scenarioer for byutvikling" (Asplan Viak) .

Alternative trasékorridorer for dobbeltspor

 

Høringsperiode fra 21. desember 2019 til 14. februar 2020

Politikerne i Hamar skal vedta om de ønsker å sende planforslagene på høring før jul. De kan også gjøre vedtak om hvilket trasealternativ de anbefaler, eller de kan velge å vente med dette til etter høringen. Denne 1. gangsbehandlingen skjer i møter 11. desember i formannskapet og 18. desember i kommunestyret. Dersom politikerne vedtar å sende planforslagene til offentlig ettersyn og høring, blir det høringsperiode fra 21. desember 2019 til 14. februar 2020.  I denne perioden vil det bli arrangert folkemøter i Hamar kulturhus 14. januar og på Lovisenberg skole 15. januar, og det blir i tillegg åpne dager i Bylab. Alle som ønsker kan sende sine innspill til saken. 

Etter høringen blir alle innspill oppsummert og kommentert, og planforslag blir evt justert, før kommunedelplanene legges fram for sluttbehandling. Kommunens sluttbehandling ventes i slutten av mai 2020. Dersom det ikke er fremmet innsigelse til planforslaget i høringsperioden, har kommunestyret det endelige ordet, og planen er vedtatt. Dersom det er fremmet innsigelse fra en etat som har slik myndighet, må saken gå til mekling og evt avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

Bakgrunn
Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal, gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, ble vedtatt i alle tre kommuner i desember 2016. Hamar kommunestyre vedtok alternativ Øst gjennom Hamar. På grunn av innsigelser ble vedtaket likevel ikke rettskraftig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet innsigelsene, og i brev av 1. september 2017 ba de om ytterligere utredninger. Departementet ønsket at alternativ Øst og alternativ Vest skulle ha likeverdig utredningsnivå, med fornyet gjennomførings- og kostnadsanslag. Hamar kommune ble gitt hovedansvar for videre planarbeid, med bistand fra BaneNOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

I første planfase for kommunedelplanen var det 4 traséalternativer som ble konsekvensutredet og som ble sendt på høring. Det kom innsigelser til alle alternativene.

Om du ønsker en innføring i saken og i tidligere saksgang, anbefaler vi at du kikker på dette:

 

Blir eiendommen min berørt?
I kommuneplan for Hamar (vedtatt 2018) er det lagt inn båndleggingssoner (hensynssoner) langs de aktuelle trasekorridorene for jernbanen. I kommunens kartløsning kan du se om din eiendom ligger innenfor båndleggingssonene for jernbane i kommuneplanen. Klikk i feltet oppe til venstre med kommunelogo for å skru av/på kartlag.

BaneNOR har her forklart litt nærmere hva det innebærer for eiendommer som ligger innenfor en båndleggingssone. Det er ulike soner med tilhørende bestemmelser for dagløsning, overgangssone og tunnel.

 

Kontakt oss:
Kontaktpersoner i BaneNOR er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er: