Toget passerer i dag Koigen i Hamar.

Planprogrammet avklarer hvilke tilleggsutredninger som skal gjøres for  dobbeltspor gjennom Hamar.

Planprogram (planen for planen) for dobbeltspor og hensetting/togparkering ble fastsatt av Hamar kommunestyre i møte  27. februar 2019, se sak 2/19 her . Nå jobbes det med selve utredningsarbeidet for dobbeltspor gjennom Hamar, med to alternative traseer og stasjonsplasseringer.

Bakgrunn
Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal, gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, ble vedtatt i alle tre kommuner i desember 2016. Hamar kommunestyre vedtok alternativ Øst gjennom Hamar. På grunn av innsigelser ble vedtaket likevel ikke rettskraftig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet innsigelsene, og i brev av 1. september 2017 ba de om ytterligere utredninger. Departementet ønsket at alternativ Øst og alternativ Vest skulle ha likeverdig utredningsnivå, med fornyet gjennomførings- og kostnadsanslag. Hamar kommune ble gitt hovedansvar for videre planarbeid, med bistand fra BaneNOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

I første planfase for kommunedelplanen var det 4 traséalternativer som ble konsekvensutredet og som ble sendt på høring. Det kom innsigelser til alle alternativene.

Om du ønsker en innføring i saken og i tidligere saksgang, anbefaler vi at du kikker på dette:

  • Saksframlegg til den politiske 1. gangsbehandlingen (juni 2016).
  • Saksframlegg til den politiske 2. gangsbehandlingen (desember 2016).
  • Protokoll fra den politiske 2. gangsbehandlingen (desember 2016).
  • Plankart - vedtatt plan for alternativ Øst (ikke rettsvirkning)
  • Bestemmelser og retningslinjer - vedtatt for alternativ Øst (ikke rettsvirkning)
  • Her finner du tidligere utredningsrapporter i saken.

 

Blir eiendommen min berørt?
I kommuneplan for Hamar (vedtatt 2018) er det lagt inn båndleggingssoner (hensynssoner) langs de aktuelle trasekorridorene for jernbanen. I kommunens kartløsning kan du se om din eiendom ligger innenfor båndleggingssonene for jernbane i kommuneplanen. Klikk i feltet oppe til venstre med kommunelogo for å skru av/på kartlag.

BaneNOR har her forklart litt nærmere hva det innebærer for eiendommer som ligger innenfor en båndleggingssone. Det er ulike soner med tilhørende bestemmelser for dagløsning, overgangssone og tunnel.

 

Kontakt oss:
Kontaktpersoner i BaneNOR er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er: