Jernbanen gjennom HamarKommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal, gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, ble vedtatt i alle tre kommuner i desember 2016. Hamar kommunestyre vedtok alternativ Øst gjennom Hamar. Det ble imidlertid fremmet innsigelser til dette vedtaket.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behandlet innsigelsene og bedt om ytterligere utredninger, slik at alternativ Øst og alternativ vest har likeverdig nivå, med fornyet gjennomførings- og kostnadsanslag. Hamar kommune er gitt hovedansvar for videre planarbeid, med bistand fra BaneNor, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

 

Planarbeidet i første fase
For Hamar har det vært 4 traséalternativer ute til offentlig ettersyn. Det kom innsigelser til alle trasealternativer. Planen ble sluttbehandlet i Hamar kommunestyre 21. desember 2016, og kommunestyret valgte trasealternativ Øst med ny stasjon ved Vikingskipet. På grunn av innsigelser ble saken oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hvis du ønsker en innføring i saken, anbefaler vi at du leser saksframleggene i saken.

Høringsdokumentene

Jernbaneverket har også lagt ut aktuelle dokumenter på Jernbaneverkets nettside.

Blir eiendommen min berørt?
Du kan sjekke i denne kartløsningen om din eiendom ligger innenfor forslagene til båndleggingssone i kommunedelplanen. Klikk i feltet oppe til venstre med kommunelogo for å skru av/på kartlag.

Jernbaneverket har her forklart litt nærmere hva det innebærer for eiendommer som ligger innenfor båndleggingssona i kommunedelplanen. Det er ulike soner med tilhørende bestemmelser for dagløsning, overgangssone og tunnel.

Kontakt oss

Kontaktpersoner i Jernbaneverket er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er: