Toget passerer i dag Koigen i Hamar.

Planprogrammet avklarer hvilke tilleggsutredninger som skal gjøres for  dobbeltspor gjennom Hamar.

 

Planprogram for dobbeltspor gjennom Hamar og hensetting/togparkering på Skattumshagan ved Hjellum ble fastsatt av Hamar kommunestyre 27. februar 2019, sak 2/19. 

  • Se fastsatt planprogram her . Planprogrammet gir føringer for hva som skal utredes og hvordan utredningsarbeidet skal foregå.
  • Se varslingskart med utvidet varslingsområde over Børstad (behandlet i Hamar kommunestyre mai 2019)  her.
  • Se Bane NOR sin webportal med illustrasjoner fra punkter i kartet www.icdb.no 

Nå jobbes det med selve utredningsarbeidet for dobbeltspor gjennom Hamar, med to alternative traseer og stasjonsplasseringer. Planprosessen skal også avklare hvordan togparkering ved Skattumshagan kan løses.

Kart over de to hovedalternativene i Vest og Øst

  • Se presentasjon fra Bane NOR i formannskapsmøte 8. mai 2019 om Øst-alternativet her.
  • Se presentasjon fra Bane NOR fra åpent møte på Hjellum 13. mai 2019 her
  • Se presentasjon fra Bane NOR i formannskapsmøte 12. juni 2019 om Vest-alternativet her.
  • Se presentasjon fra Bane NOR i kommunestyremøte 30. oktober 2019 her. 

 

Planforslag fra Bane NOR ventes til politisk førstegangsbehandling i Hamar kommunestyre 18. desember 2019. Etter dette blir det en åpen høring før sluttbehandling våren 2020.

 

Bakgrunn
Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal, gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, ble vedtatt i alle tre kommuner i desember 2016. Hamar kommunestyre vedtok alternativ Øst gjennom Hamar. På grunn av innsigelser ble vedtaket likevel ikke rettskraftig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet innsigelsene, og i brev av 1. september 2017 ba de om ytterligere utredninger. Departementet ønsket at alternativ Øst og alternativ Vest skulle ha likeverdig utredningsnivå, med fornyet gjennomførings- og kostnadsanslag. Hamar kommune ble gitt hovedansvar for videre planarbeid, med bistand fra BaneNOR, Fylkesmannen og Riksantikvaren.

I første planfase for kommunedelplanen var det 4 traséalternativer som ble konsekvensutredet og som ble sendt på høring. Det kom innsigelser til alle alternativene.

Om du ønsker en innføring i saken og i tidligere saksgang, anbefaler vi at du kikker på dette:

 

Blir eiendommen min berørt?
I kommuneplan for Hamar (vedtatt 2018) er det lagt inn båndleggingssoner (hensynssoner) langs de aktuelle trasekorridorene for jernbanen. I kommunens kartløsning kan du se om din eiendom ligger innenfor båndleggingssonene for jernbane i kommuneplanen. Klikk i feltet oppe til venstre med kommunelogo for å skru av/på kartlag.

BaneNOR har her forklart litt nærmere hva det innebærer for eiendommer som ligger innenfor en båndleggingssone. Det er ulike soner med tilhørende bestemmelser for dagløsning, overgangssone og tunnel.

 

Kontakt oss:
Kontaktpersoner i BaneNOR er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er: