Ajer er en skole som hvert år forsøker å skape et best mulig læringsmiljø for våre elever. Derfor deltar vi med jevne mellomrom i kommunale, regionale og nasjonale prosjekter om vi tror at det vil hjelp oss med å forbedre vår kjernevirksomhet - økt læringsutbytte.

Hamar kommune- en realfagskommune

Realfagsstrategien har fire overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

 

Redusert bruk av karakterer i underveisvurdering

Vi jobber kontinuerlig med å finne gode vurderingsmetoder som skal virke motiverende på elevene. Vi har mye kunnskap om vurdering for læring på skolen og bruker veiledning fra UDIR aktivt i arbeidet. Fra skoleåret 2018-2019 vil vi inkludere alle elevene i arbeidet med redusert bruk av karakterer.  Lærerne vil lære sammen og dele erfaringer og av egen kompetanse i arbeidet med å gi motiverende og læringsfremmende underveisvurdering uten bruk av karakterer på enkeltstående vurderingssituasjoner.  I alle fag gjennomføres en vurdering med karakter i form av en fagsamtale midt i semesteret.  Elevene får halvårsvurderinger med karakterer i alle fag og ingen karakterer skal komme overraskende på elevene. Gjennom god og jevnlig dialog med elevene og dere foreldre skal vi ha fokus på læringsprosessen og utvikling av faglig, sosial og personlig kompetanse. Undervegsvurderinger tilgjengelig for både elever og foreldre vil foregå gjennom Hamar kommunes nye læringsplattform «Skooler» som erstatter ITs Learning.

Kompetansebegrepet er i endring og beskrives av Udir som: evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer. Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver. Det kan handle om å mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke­ og samfunnsliv eller på det personlige plan.

Vi må gi ungdommen kompetanse for framtida og bygge karakter i hver enkelt sammen med dere.  Slik vil vi bidra til å ruste ungdommene for et godt liv og åpne vinduer mot verda som det heter i formålsparagrafen for grunnskolen.