Ajer er en skole som hvert år forsøker å skape et best mulig læringsmiljø for våre elever. Derfor deltar vi med jevne mellomrom i kommunale, regionale og nasjonale prosjekter om vi tror at det vil hjelp oss med å forbedre vår kjernevirksomhet - økt læringsutbytte.

Hamar kommune- en realfagskommune

Realfagsstrategien har fire overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

 

Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2015- 2019

Et løft for lesing og skriving. Lenke.


 

For å støtte opp under det viktige arbeidet dei tilsette i barnehagar og skolar gjer for å møte desse og andre utfordringar, har Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for skriveopplæring  og skriveforsking (Skrivesenteret) utvikla nettstaden sprakloyper.no. Nettstaden er ein del av strategien Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving  2015 - 2019.

 

 

Kvifor delta i Språkløyper?

  • 16 prosent av norske 15-åringar ligg på eit lesenivå som er under ”kritisk grense”.
  • Gutane skårar lågare enn jentene i lesing.
  • Elevar med innvandrarbakgrunn skårar lågare i lesing enn elevar med norsk bakgrunn.
  • Barn og elevar som strevar med språk, lesing og skriving blir ikkje alltid oppdaga tidleg nok.
  • Høgt presterande elevar får ikkje alltid nok utfordringar og støtte.

For å støtte opp under det viktige arbeidet dei tilsette i barnehagar og skolar gjer for å møte desse og andre utfordringar, har Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for skriveopplæring  og skriveforsking (Skrivesenteret) utvikla nettstaden sprakloyper.no. Nettstaden er ein del av strategien Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving  2015 - 2019.

Det unike med denne strategien er at det for første gong blir satsa systematisk både på barnehage og alle trinn i grunnskole og vidaregåande skole i same strategi. Han  er laga slik at styrarar og leiarar kan ta innhaldet i bruk
i barnehagar og skolar straks, og heile organisasjonen skal arbeide saman om ei kompetanseutvikling.

 

Sprakloyper.no

Nettstaden sprakloyper.no har gratis kompetanseutviklingsspakkar som barnehagar og skolar lett kan ta i bruk i lokalt utviklingsarbeid.  Kompetanseutviklingspakkane består av ei rekkje økter på 45-60 minutt med fagtekstar, filmar, videoførelesingar, refleksjonsspørsmål og oppgåver til mellomarbeid.

Arbeidet i barnehage og skole skal bidra til lokal lagbygging og bidra til å hente fram den kunnskapen som alt fins og vidareutvikle denne gjennom felles arbeid med og refleksjon rundt innhaldet. Barnehage, skole, team eller faggruppe kan velje mellom ei rekkje tema etter kva behov dei har.