Områderegulering for Ingeberg ble vedtatt av kommunestyret 31. oktober 2018. 

Detaljregulering for delområder vest for Gåsbuvegen er nå under arbeid.

Ingeberg ligger 5km nord-øst for Hamar sentrum og er et tettsted etablert på 1960-70 tallet. Det består av eneboligbebyggelse, skole og barnehage og er omkranset av jordbruks- og skogsområder. På Ingeberg har man muligheten for at folk som ikke ønsker å bo i sentrum kan bosette seg i mer landlige omgivelser men likevel sentrumsnært. Kommunens hovedvisjon er at Ingeberg skal utvikles til et godt sted å bo med en klar identitet basert på miljø og estetikk. Områdereguleringen legger til rette for et styrket lokalsentrum med gode forbindelser til skole, barnehage, grønnstruktur og andre møteplasser.