Hamar kommune vedtok i kommunestyret 18.12.19 å fremforhandle forslag til utbyggingsavtaler med grunneiere/utbyggere på Ingeberg, samt planlegge nødvendige infrastruktur i området.

Kommunestyret vedtok samtidig også regulering av en undergang i Gåsbuvegen. I forbindelse med denne prosessen, er alle berørte grunneiere særskilt varslet.

 

Arbeid settes i gang sommer 2020

Det skal planlegges en miljøgate med beplantning langs Gåsbuvegen med gang- og sykkelveg, ca 250 meter. I denne forbindelse skal det vurderes alternative kryssløsninger, blant annet skal det ses på muligheter for en kulvert.

I Imerslundmarka skal det planlegges opprusting av fylkesvegen med gang- og sykkelveg, ca 650 meter. Innenfor reguleringsområdet skal det i tillegg planlegges gang- og sykkelveger, turveger / stier og en sentral lekeplass. Det skal også planlegges kommunale VA-ledninger (vann og avløp) for området, samt øvrig infrastruktur i bakken.

Informasjon om prosjektet vil løpende bli oppdatert. Merk dere snarveiden til denne siden: www.hamar.kommune.no/ingebergutbygging


Inngått avtale 

Hamar kommune har inngått avtale med Rambøll AS for å gjennomføre planleggingen.De vil gjennomføre befaringer og registreringer i området for å fremskaffe nødvendig underlag.

I perioden fra ca 01.07.20 og frem til ca 01.10.20 vil det blant annet bli gjennomført grunn- og miljøundersøkelser. De grunneiere som blir berørt av dette, vil bli varslet spesielt fra Rambøll.


Spørsmål?

Dersom det er noe dere lurer på i forbindelse med grunnundersøkelsene, eller om dere har spørsmål til arbeidene for øvrig, er det bare å ta kontakt med:
tonje.buraas.fevang@ramboll.no, tlf 908 09 454, eller

jan.tore.sagbakken@hamar.kommune.no, tlf 454 15 352

 

Om Ingeberg

Vinterbilde fra Inbeberg-områdetIngeberg ligger 5km nord-øst for Hamar sentrum og er et tettsted etablert på 1960-70 tallet. Det består av eneboligbebyggelse, skole og barnehage og er omkranset av jordbruks- og skogsområder.

På Ingeberg har man muligheten for at folk som ikke ønsker å bo i sentrum kan bosette seg i mer landlige omgivelser men likevel sentrumsnært. Kommunens hovedvisjon er at Ingeberg skal utvikles til et godt sted å bo med en klar identitet basert på miljø og estetikk.

Områdereguleringen legger til rette for et styrket lokalsentrum med gode forbindelser til skole, barnehage, grønnstruktur og andre møteplasser.