Ingeberg ligger 5km nord-øst for Hamar sentrum og er et tettsted etablert på 1960-70 tallet. Det består av eneboligbebyggelse, skole og barnehage og er omkranset av jordbruks- og skogsområder. På Ingeberg har man muligheten for at folk som ikke ønsker å bo i sentrum kan bosette seg i mer landlige omgivelser men likevel sentrumsnært. Kommunens hovedvisjon er at Ingeberg skal utvikles til et godt sted å bo med en klar identitet basert på miljø og estetikk.

 

I juni 2013 ble planprogram for områderegulering fastsatt av formannskapet.
Planprogrammet kan sees her.

Hensikten med planprogrammet er å legge til rette for en helhetlig utvikling av området i tråd med retningslinjer og mål i Kommuneplanens arealdel 2011-2022.

Gjennom planprogrammet klargjøres hva som er hovedformålet, hovedspørsmål og problemstillinger i planarbeidet. Man ønsker å avklare ulik arealbruk samt sikre områder som av ulike årsaker er viktige å ivareta for bomiljøet. Planarbeidet skal også legge til rette for infrastruktur i området, kvalitet i utbyggingsområdene og en best mulig tilpasning mellom nye og eksisterende utbyggingsområder. Områdereguleringen skal legge til rette for et styrket lokalsentrum med gode forbindelser til skole, barnehage, grønnstruktur og andre møteplasser.

Planprogrammet inneholder forslag til en helhetlig visjon for stedsutviklingen. Det er viktig å formulere, også i det videre planarbeidet, hva man vil med Ingeberg og hva slags utvikling som ønskes. Medvirkning har vært viktig i arbeidet med planprogrammet og vil være viktig videre for å kartlegge og involvere innbyggeres meninger og tanker om fremtiden.

18. mars 2013 ble det arrangert åpen dag på Ingeberg i forbindelse med planprogrammet som var ute på høring. Vi hadde rundt 40 besøkende i løpet av dagen og fikk mange gode innspill og ideer! Det var en veldig nyttig dag for oss der vi sitter igjen med en bedre forståelse for hvordan området blir brukt i dag og for hva folk ønsker seg i fremtiden!

 

 

Kontaktpersoner:
Kari Nilssen
tlf. 62 56 30 43
kari.nilssen@hamar.kommune.no

Tone Wabakken
tlf. 62 56 30 42
tone.wabakken@hamar.kommune.no