Eiendomsskatt kan nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven § 28.


Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt rent unntaksvis. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket økonomi som følge av alvorlig sykdom e.l.
 

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen.
 

Ved søknad om ettergivelse og nedsettelse kan du benytte

vedlagte søknadsskjema
 

eller sende en skriftlig søknad til: Hamar kommune, byggesaksavdelingen, postboks 4063, 2306 Hamar.
(Vi beklager litt dårlig trykk-kvalitet på skjemaet)

Les også KS hefte om nedsettelse/ettergivelse.