Kommunen har tilsynsplikt med forurensninger og avfall. Her på denne siden har vi gjengitt en del punkter fra lovteksten.  

Forurensningsloven § 48, første ledd lyder:

Forurensningsmyndigheten skal føre tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjonen og med forurensninger fra de enkelte kilder. Forurensningsmyndigheten skal også føre tilsyn med håndteringen av avfall.

Kommunen har altså plikt til også å føre tilsyn med håndtering av avfall.

Pålegg
Kommunen skal ha uhindret adgang til eiendom der forurensning kan eller har oppstått og kan gjennomføre befaring på din eiendom, jf. forurensningsloven § 50.

Dersom kommunen under en slik befaring, oppdager forsøpling eller ulovlig lagring av brukte gjenstander som ut i fra sakens karakter og omfang kan regnes som avfall, vil man motta et forhåndsvarsel om pålegg om opprydding. Dersom saken ikke løses med varsel, har kommunen anledning til å sende pålegg om opprydding. Vedtaket hjemles i forurensingsloven § 37 og/eller § 7 fjerde ledd.

Forbud mot forsøpling
Forurensningsloven § 28, første ledd lyder slik:

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Hva er avfall?
Forurensningsloven § 27 første ledd definerer når noe er å anse som avfall:

Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også
overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg med videre. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.”

For at noe skal anses som avfall må det altså for det første dreie seg om løsøregjenstander eller stoffer, og for det andre må disse anses som kasserte eller regnes som overflødige.

Begrepet ”løsøregjenstand” er vidt og omfatter alt fra vanlige husholdningsartikler, biler og båter i alle størrelser, til døde husdyr. At det er tale om løsøregjenstander innebærer imidlertid at faste installasjoner, som hus, stolper og lignende, ikke vil kunne regnes som avfall. Men dersom disse faste installasjonene rives, vil de være avfall dersom de kasseres. Begrepet ”stoffer” dekker også stoffer i flytende form, slik at for eksempel malings- og oljerester vil kunne være avfall.

Å kassere noe vil si å kvitte seg med det, ta det endelig ut av bruk eller oppgi eiendomsretten til det. Dersom en gjenstand ut fra plassering, type, funksjonsdyktighet og utseende fremtrer som kassert, vil den kunne anses som avfall selv om eieren av gjenstanden er av en annen oppfatning. Det er videre uten avgjørende betydning om gjenstanden har økonomisk verdi, eller kan utnyttes på annen måte.

Vurdering
I vurderingen av om en gjenstand må anses som kassert, vil forurensningsmyndigheten kunne ta i betraktning alle relevante omstendigheter i saken. Følgende momenter vil som regel være relevante:

·         Er gjenstanden skjemmende, eller til skade eller ulempe for miljøet?

·         Er gjenstanden skadet? Fungerer gjenstanden til sitt opprinnelige formål?

·         Hvor lenge har gjenstanden vært ute av bruk?

·         Hvordan er gjenstanden tatt hånd om? Er gjenstanden vist den omsorgen som bør forventes?

·         Oppfyller gjenstanden de krav som stilles til denne typen produkter?