Om tjenesteområdet:
Omsorgstjenester barn og unge er for aldersgruppa 0-18 år. Det er tjenester til familier med barn /unge med store funksjonsnedsettelser, og familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Illustrasjonsfoto - gutt og jente som roboter

 

Oversikt over "Omsorgstjenester barn og unge":

  1. AVLASTNING
  2. OMSORGSSTØNAD
  3. TILSYNSORDNING
  4. BARNEBOLIG

Vedtak innvilges og evalueres etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3. Se § 3-2, § 3-6 og  § 3-7

Søknad sendes:

  • Hamar kommune, Enhet for tildeling av helse og omsorgstjenester, Parkgata 35, 2317 Hamar.

For å gi en raskere behandling av søknaden, er det viktig at du med søknaden legger ved nødvendig dokumentasjon fra fastlege og / spesialisthelsetjenesten evt ettersender den til kommunen.

Søker kontaktes for en kartleggingssamtale. Søknaden behandles ved Enhet for tildeling og den besvares skriftlig i form av vedtak.

 

AVLASTNING:
Avlastningstjenesten består av avlastningstilbud som gis ved kommunens avlastningsboliger, i tillegg til avlastning hjemme hos private avlastere / besøkshjem.

Furutoppen avlastningsbolig 
Furutoppen er en avlastningsbolig for barn/unge med nedsatt funksjonsevne og som er bosatt i Hamar kommune. Aldersgruppen er 0 – 18 år. Furutoppen tilbyr avlastning til de familiene som har særlig tyngende omsorgsarbeid, på grunn av at barna / ungdommene er helt avhengige av hjelp til praktiske eller personlige gjøremål i hverdagen. Barn og ungdom som oppholder seg på Furutoppen skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, og skal gis muligheten for å delta på aktiviteter som gir dem glede og positive opplevelser.

Skjønsberg barne- og avlastningsbolig
Avlastningsbolig som tilbyr avlastning og botrening til barn/unge, der familien har særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Ungdommene kan ha ulike diagnoser som bidrar til at de har utfordringer med å planlegge og gjennomføre daglig aktiviteter, i tillegg til å skaffe seg /beholde et sosialt nettverk utenfor familien.

Barn og ungdom som oppholder seg her skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, og kunne delta i aktiviteter som for dem oppleves meningsfulle og viktige. I tillegg legges det opp til at barna / ungdommene deltar i ulike gjøremål i boligen som for eksempel matlaging, innkjøp med mere, som gir dem botrening

Barna / ungdommene tilbys leksehjelp i boligen

 

OMSORGSSTØNAD:
Kommunen har ordningen omsorgsstønad som en godtgjøring til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten vil bli vurdert i sammenheng med andre tjenester og gis etter en helhetlig vurdering.

Omsorgsstønad gis etter fastsatte satser, og denne godtgjøringen danner ikke grunnlag for feriepenger og sykelønn. Omsorgsstønad gis i kraft av et vedtak som evalueres kontinuerlig, og minimum en gang pr. år.


TILSYNSORDNING:
Tilsyn av barn / unge før og etter skoletid i ungdomsskole og videregående skole vil etter en konkret vurdering kunne anses som avlastningstiltak etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Opphold i skolefritidsordning reguleres imidlertid av andre bestemmelser enn reglene i denne loven. Ved særskilte behov kan tilsyn gis som et avlastningsvedtak når familiens totale hjelpebehov tilsier det.

 

BARNEBOLIG:
Når barn har svært alvorlige funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker har et omfattende omsorgs- eller oppfølgingsbehov, kan det være behov for et bo- og omsorgstiltak utenfor foreldrehjemmet.

Dersom barnet skal bo fast utenfor foreldrehjemmet gis et slikt tilbud i en barnebolig.

---------------

Ønsker du informasjon utover dette, ta gjerne kontakt med oss pr. telefon, e-post eller sms.

Kontaktpersoner: