Om tjenesteområdet:
Omsorgstjenester barn og unge er for aldersgruppa 0-18 år. Det er tjenester til familier med barn /unge med store funksjonsnedsettelser, og familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Illustrasjonsfoto - gutt og jente som roboter

Leder: Eva Aastad, tlf. 62 56 30 57 / 948 41 311 -  eva.aastad@hamar.kommune.no

Oversikt over "Omsorgstjenester barn og unge":

  1. AVLASTNING
  2. OMSORGSLØNN
  3. TILSYNSORDNING
  4. BARNEBOLIG

Vedtak innvilges og evalueres etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3. Se § 3-2, § 3-6 og  § 3-7

Søknad sendes:

  • Hamar kommune, Familie og levekår v / Omsorgstjenester barn og unge, Postboks 4063, 2306 Hamar.
  • Eller leveres direkte til servicekontoret, Rådhuset. Hamar kommune.

For å gi en raskere behandling av søknaden, er det viktig at du med søknaden legger ved nødvendig dokumentasjon fra fastlege og / spesialisthelsetjenesten evt ettersender den til kommunen.

Søker kontaktes for en kartleggingssamtale. Søknaden behandles i tjenestens inntaksteam på fastsatte datoer, og den besvares skriftlig i form av vedtak.

 

AVLASTNING:
Avlastningstjenesten består av avlastningstilbud som gis på en av kommunens to avlastningsboliger, Furutoppen og Furuly, i tillegg til avlastning hjemme hos private avlastere / besøkshjem.

FURUTOPPEN AVLASTNINGSBOLIG: 
Furutoppen er en avlastningsbolig for barn/unge med nedsatt funksjonsevne og som er bosatt i Hamar kommune. Aldersgruppen er 0 – 18 år. Furutoppen tilbyr avlastning til de familiene som har særlig tyngende omsorgsarbeid, på grunn av at barna / ungdommene er helt avhengige av hjelp til praktiske eller personlige gjøremål i hverdagen. Barn og ungdom som oppholder seg på Furutoppen skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, og skal gis muligheten for å delta på aktiviteter som gir dem glede og positive opplevelser.

FURULY AVLASTNING OG AKTIVITETSHUS:
Furuly er en avlastningsbolig som tilbyr avlastning og botrening til barn/unge vanligvis i alderen 10 - 18 år, der familien har særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Ungdommene kan ha ulike diagnoser som bidrar til at de har utfordringer med å planlegge og gjennomføre daglig aktiviteter, i tillegg til å skaffe seg /beholde et sosialt nettverk utenfor familien.

Barn og ungdom som oppholder seg på Furuly skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, og kunne delta i aktiviteter som for dem oppleves meningsfulle og viktige. I tillegg legges det opp til at barna / ungdommene deltar i ulike gjøremål i boligen som for eksempel matlaging, innkjøp med mere, som gir dem botrening

Barna / ungdommene tilbys leksehjelp i boligen

 

OMSORGSLØNN:
Kommunen har ordningen omsorgslønn som en godtgjøring til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgslønn vil bli vurdert i sammenheng med andre tjenester og gis etter en helhetlig vurdering.

Omsorgslønn gis etter fastsatte satser, og denne godtgjøringen danner ikke grunnlag for feriepenger og sykelønn.

Omsorgslønn gis i kraft av et vedtak som evalueres kontinuerlig, og minimum en gang pr. år.


TILSYNSORDNING:
Tilsyn av barn / unge før og etter skoletid i ungdomsskole og videregående skole vil etter en konkret vurdering kunne anses som avlastningstiltak etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Opphold i skolefritidsordning reguleres imidlertid av andre bestemmelser enn reglene i denne loven. Ved særskilte behov kan tilsyn gis som et avlastningsvedtak når familiens totale hjelpebehov tilsier det.

 

BARNEBOLIG:
Når barn har svært alvorlige funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker har et omfattende omsorgs- eller oppfølgingsbehov, kan det være behov for et bo- og omsorgstiltak utenfor foreldrehjemmet.

Dersom barnet skal bo fast utenfor foreldrehjemmet gis et slikt tilbud i en barnebolig.

---------------

Ønsker du informasjon utover dette, ta gjerne kontakt med oss pr. telefon, e-post eller sms.

Kontaktpersoner:

Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å forbedre oss. Send oss en mail om ris og ros: eva.aastad@hamar.kommune.no