Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Omsorgstjenester barn og unge

Om tjenesteområdet:
Omsorgstjenester barn og unge er for aldersgruppa 0-18 år. Det er tjenester til familier med barn /unge med store funksjonsnedsettelser, og familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Illustrasjonsfoto - gutt og jente som roboter

Leder: Eva Aastad, tlf. 62 56 30 57 / 948 41 311 -  eva.aastad@hamar.kommune.no

Oversikt over "Omsorgstjenester barn og unge":

  1. AVLASTNING
  2. OMSORGSLØNN
  3. TILSYNSORDNING
  4. BARNEBOLIG

Vedtak innvilges og evalueres etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3. Se § 3-2, § 3-6 og  § 3-7

Søknad sendes:

  • Hamar kommune, Familie og levekår v / Omsorgstjenester barn og unge, Postboks 4063, 2306 Hamar.
  • Eller leveres direkte til servicekontoret, Rådhuset. Hamar kommune.

For å gi en raskere behandling av søknaden, er det viktig at du med søknaden legger ved nødvendig dokumentasjon fra fastlege og / spesialisthelsetjenesten evt ettersender den til kommunen.

Søker kontaktes for en kartleggingssamtale. Søknaden behandles i tjenestens inntaksteam på fastsatte datoer, og den besvares skriftlig i form av vedtak.

 

AVLASTNING:
Avlastningstjenesten består av avlastningstilbud som gis på en av kommunens to avlastningsboliger, Furutoppen og Furuly, i tillegg til avlastning hjemme hos private avlastere / besøkshjem.

FURUTOPPEN AVLASTNINGSBOLIG: 
Furutoppen er en avlastningsbolig for barn/unge med nedsatt funksjonsevne og som er bosatt i Hamar kommune. Aldersgruppen er 0 – 18 år. Furutoppen tilbyr avlastning til de familiene som har særlig tyngende omsorgsarbeid, på grunn av at barna / ungdommene er helt avhengige av hjelp til praktiske eller personlige gjøremål i hverdagen. Barn og ungdom som oppholder seg på Furutoppen skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, og skal gis muligheten for å delta på aktiviteter som gir dem glede og positive opplevelser.

FURULY AVLASTNING OG AKTIVITETSHUS:
Furuly er en avlastningsbolig som tilbyr avlastning og botrening til barn/unge vanligvis i alderen 10 - 18 år, der familien har særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Ungdommene kan ha ulike diagnoser som bidrar til at de har utfordringer med å planlegge og gjennomføre daglig aktiviteter, i tillegg til å skaffe seg /beholde et sosialt nettverk utenfor familien.

Barn og ungdom som oppholder seg på Furuly skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, og kunne delta i aktiviteter som for dem oppleves meningsfulle og viktige. I tillegg legges det opp til at barna / ungdommene deltar i ulike gjøremål i boligen som for eksempel matlaging, innkjøp med mere, som gir dem botrening

Barna / ungdommene tilbys leksehjelp i boligen

 

OMSORGSLØNN:
Kommunen har ordningen omsorgslønn som en godtgjøring til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgslønn vil bli vurdert i sammenheng med andre tjenester og gis etter en helhetlig vurdering.

Omsorgslønn gis etter fastsatte satser, og denne godtgjøringen danner ikke grunnlag for feriepenger og sykelønn.

Omsorgslønn gis i kraft av et vedtak som evalueres kontinuerlig, og minimum en gang pr. år.


TILSYNSORDNING:
Tilsyn av barn / unge før og etter skoletid i ungdomsskole og videregående skole vil etter en konkret vurdering kunne anses som avlastningstiltak etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Opphold i skolefritidsordning reguleres imidlertid av andre bestemmelser enn reglene i denne loven. Ved særskilte behov kan tilsyn gis som et avlastningsvedtak når familiens totale hjelpebehov tilsier det.

 

BARNEBOLIG:
Når barn har svært alvorlige funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker har et omfattende omsorgs- eller oppfølgingsbehov, kan det være behov for et bo- og omsorgstiltak utenfor foreldrehjemmet.

Dersom barnet skal bo fast utenfor foreldrehjemmet gis et slikt tilbud i en barnebolig.

---------------

Ønsker du informasjon utover dette, ta gjerne kontakt med oss pr. telefon, e-post eller sms.

Kontaktpersoner:

Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å forbedre oss. Send oss en mail om ris og ros: eva.aastad@hamar.kommune.no

Sist endret: 21.01.2016
|
|
|