Arbeidet med miljø og klima i Hamar kommune er en del av Strategiavdelingens virke. I dette ligger det et overordnet, administrativt ansvar for å fremskaffe plandata og analyser for å gi de folkevalgte best mulig beslutningsgrunnlag og være en pådriver i kommunens miljøarbeid. 

Det jobbes i nært samarbeid med folkevalgte organer, medarbeidere i resultatenhetene og i mange tilfeller frivillige organisasjoner og med kommunens innbyggere for øvrig.

Kontaktperson miljø og klima:
Lise Wenche Dufseth Urset. Tlf. sentralbord: 62 56 30 00.

Renathe Ryberg har ansvaret for saksbehandling etter forurensningsloven vedrørende spredt avløp, grunnforurensning og forsøpling på private eiendommer.

Lenker: