Arbeidet med miljø og klima er et viktig satsningsområde for Hamar Park med trær og blomsterkommune.I dette ligger det et overordnet, administrativt ansvar for å fremskaffe plandata og analyser for å gi de folkevalgte best mulig beslutningsgrunnlag. I tillegg er en viktig del av arbeidet å være en pådriver i kommunens miljø- og klimaarbeid. 

Vi jobber i nært samarbeid med folkevalgte organer, medarbeidere i kommunen, frivillige organisasjoner og med innbyggerne i Hamar.

Kontaktpersoner miljø og klima:
Lise Wenche Dufseth Urset. Tlf. sentralbord: 62 56 30 00.

Trond Olav Enger har ansvaret for saksbehandling etter forurensningsloven vedrørende spredt avløp, grunnforurensning og forsøpling på private eiendommer.

Lenker: