Løypemaskin i VangsåsenKjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Klikk her for å komme til søknadsskjema
 

Behandling av saker
Ved behandling av saker etter lov om motorferdsel og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag, skal kommunen vurdere alle relevante forhold i henhold til lovverket. I vedtaket skal det synliggjøres hvordan man har vurdert både motorferdsellovverket og naturmangfoldlovens prinsipper for offentlig beslutningstaking (etter §§ 8-12 i NML).

Les mer på nettsidene om motorferdsel og om naturmangfoldloven.

Om dispensasjon
Før eventuell dispensasjoner gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper ut i fra at det er et mål å redusere motorferdselen til et minimum.

Vedtak om motorisert ferdsel skal begrunnes både når det gis dispensasjon og ved avslag, jf også forvaltningsloven § 25. I begrunnelsen av vedtaket skal det vises til:

  • De regler, eller hjemmelen, som vedtaket bygger på.
  • De faktiske forhold som vedtaket bygger på.
  • De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningens skjønn.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer, § 7 gir regler som er felles for dispensasjoner etter §§ 5 og 6. Her heter det blant annet at det kan settes vilkår for dispensasjoner:

  • For alle dispensasjoner etter §§ 5 og 6 bør det settes vilkår om at tillatelsen bare gjelder et bestemt tidsrom og som hovedregel bare for en bestemt eller et bestemt antall turer.
  • Det kan også settes som vilkår at kjøringen skal følge bestemte løyper eller trasèer.
  • Tillatelsen skal være skriftlig og medbringes under transport. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn.
 
Om klagebehandling
Klager etter motorferdselloven sendes kommunen, men klagen videresendes til Statsforvalteren etter kommunens behandling.