Loven pålegger kommunene å ha et råd eller en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hamar kommune har et slikt råd. 

Dette er Hamar kommunes Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (klikk på lenken)

Sekretær for rådet er: Staben
Tlf. sentralbord: 62 56 30 00
Epost: raadet@hamar.kommune.no

Formålet med rådet
Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er viktige for disse. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår behov og interesser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal konsentrere seg om større og overgripende saker, ikke saker som angår enkeltpersoner. 

Det er Hamar kommunestyre som vedtar mandat for og sammensetning av rådet. Leder og nestleder for rådet blir også oppnevnt av kommunestyre, og oppnevningen av medlemmer gjelder for valgperioden. 

Saker de jobber med:

  • tiltak med mennesker med nedsatt funksjonsevne som spesiell målgruppe
  • allmenne tiltak og tjenester som også berører  mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder
  • saker av prinsipiell interesse der rådet uttaler seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen
  • uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet
  • informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv.
  • bedring av samarbeid og samordning i saker av interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne innen kommunen.

Møtekalender - saker med protokoll (gå nedover i kalenderen til R for Rådet)

Lovhjemmel:
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. som ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005. Loven trådte i kraft 10. september 2007. 

Reglement for rådet med personer med funkjsonsnedsettelse. Gjelder fra og med opprettelsen av nytt råd i oktober/november 2019.

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin veileder for rådet