Bilde fra ÅkersvikaFylkesmannen i Hedmark, Statens vegvesen og Hamar kommune har opprettet en felles nettside for planlegging av firefelts E6 og grensejustering av Åkersvika naturreservat (23.10.2013).

Tirsdag 27. januar 2015, kl. 15.00-18.00 holdes åpent kontor i Statens hus hvor interesserte kan komme innom og få informasjon om reguleringsplan og grensejustering av Åkersvika naturreservat. Representanter fra Statens vegvesen, Fylkesmannen og kommune vil være til stede for å gi informasjon og svare på aktuelle spørsmål. For mer informasjon, se:

Nettstedet for Fire felts E6 gjennom Hamar finner du her.
 

Nettstedet gir en oversikt over nyheter, bakgrunn, organisering, reguleringsplan, grenseendring naturreservat, dokumentarkiv og kontaktinformasjon.

Om planleggingen:
Reguleringsplan skal utarbeides for E6 Kåterud – Arnkvern og Rv.25 Åkersvikvegen – Åker gård. Reguleringsplanen skal utarbeides i samsvar med Hamars kommunedelplan for E6, som ble vedtatt i Miljøverndepartementet 11.04.2013. E6 skal utvides på østsiden gjennom naturreservatet langs dagens trase. Riksveg 25 skal også planlegges med fire kjørefelt.

Oppstart av planarbeidet ble varslet våren 2014. I oktober 2014 vil kommunen uttale seg til et forprosjekt som danner grunnlag for utarbeidelse av teknisk plan og reguleringsplan. Her kan forprosjektets tekstdel og tegningsdel sees. Det er ventet at offentlig ettersyn gjennomføres våren 2015 og at planen kan vedtas høsten 2015.

Om naturreservatet:
Miljøverndepartementet har bestemt at det skal gjøres undersøkelser for å finne ut hvordan den økologiske statusen er i Åkersvika naturreservat. Videre har departementet bestemt at grensene for Åkersvika naturreservat skal endres og det arealet dagens veg og planlagt vegutvidelse beslaglegger, skal erstattes med nytt våtmarksareal. Fylkesmannen i Hedmark har myndighet til å gjennomføre denne prosessen etter delegasjon fra Miljødirektoratet.

Reguleringsplanen vedtas av kommunestyret, hvis det ikke foreligger innsigelser fra andre myndigheter, mens grensejustering vedtas etter naturmangfoldloven av Kongen i statsråd. Planprosessen for E6 og naturreservat skal koordineres tidsmessig, og slik at grensejustering skal vedtas først. Fylkesmannen har fått ansvaret for å koordinere arbeidet mellom ansvarlige myndigheter for reguleringsplan og grenseendring av naturreservatet.

Lenke: