Bilde fra Stangevegen.Hamar kommune og Statens vegvesen har i samarbeid fått utarbeidet en analyse av framtidig trafikkbilde for Hamar. Trafikkanalysen blir et viktig grunnlag for å ta beslutninger om framtidige, trafikale løsninger i byen.

Dokumenter: 

Analysen sier at:

 • Biltrafikken i Hamar by vil øke med 24 % fra i dag til 2030, basert på dagens bilbruk og forventet vekst i antall innbyggere og i arbeidsplasser. Dette tilsvarer ca. 1,3 % økning i biltrafikk pr. år. Økningen i hele Hedmark og Oppland i samme periode vil være ca 16 %.
   
 • Vegene som får størst trafikkøkning, uten tiltak og endringer, er Vangsvegen og Strandgata. Strandgata vil få en trafikkøkning på 29 %.

Vil redusere trafikken
Samtidig med at det satses på byutvikling i Hamar, har politikerne gjennom vedtatte planer sagt at biltrafikken i sentrum skal reduseres. 

- Trafikkanalysen er gjennomført for å se hvilke virkninger ulike endringer vil ha på trafikkbildet, sier Trond Arve Nilsen, prosjektleder for veg og trafikk i Hamar kommune.

- Både endringer som er vedtatt, for eksempel stenging av Kirkebakken, og alternative framtidige endringer er analysert, forklarer han.

Disse endringene i vegnettet er analysert:

 • Stenging av Vangsvegen fra Grønnegata til Strandgata
 • Ny adkomstveg gjennom strandsonen til ny Espern bru
 • Ringgatas forlengelse
 • Redusert framkommelighet i Strandgata kombinert med bedre framkommelighet i Grønnegata
 • Fire felts veg i Vangsvegen fra Torshov til Ringgata. 

Noen av alternativene er analysert i kombinasjon, og alternativer er analysert med og uten bompenger på nye E6.

Analysen forteller: 

 • Ringgatas forlengelse viser seg å være det mest effektive tiltaket for å redusere trafikken gjennom sentrum. Denne vil redusere trafikken gjennom sentrum med ca 2.000 biler i døgnet når vegen gjennom Strandsonen og E6 er utbygd. Med sentrum menes her Strandgata, Grønnegata og Østre gate. Ringgatas forlengelse gir også stor trafikkreduksjon i Brugata.
   
 • Ved en forlengelse av Ringgata, vil man måtte iverksette tiltak for å motvirke trafikkøkning i Ringgata forbi Rollsløkka skole. Eksempler på tiltak er signalregulerte gangfelt, bru eller undergang.
   
 • En positiv effekt av Ringgatas forlengelse vil imidlertid være at vegnettet blir mer lesbart ved at Ringgata blir gjennomgående mellom innfartsveger. Vegen tilrettelegger for økt vekst i byen.
   
 • Bompenger på E6 fører til en trafikkøkning gjennom byen. Bompenger på E6 gir en mindre økning i Strandgata og en noe større økning i Ringgata, og det er er nødvendig å se nærmere på hva som kan gjøres for å unngå dette.

Kommentarer
Trond Arve Nilsen mener trafikkanalysen er en god støtte til videre planlegging, Med uendret vegnett og uendret bilbruk, vil trafikken i sentrum ha økt med  24 % i 2030. Både Hamar kommune og Statens vegvesen står overfor valg som kan påvirke dette.

- På lang sikt ser vi at det er mulig å redusere gjennomgangstrafikken i sentrum ytterligere. Når bompengefinansieringen på E6 er avsluttet, og bilistene i mindre grad enn i dag bruker Strandgata som gjennomfartsåre, kan trafikk i sentrum reduseres med ca.3.500 biler i døgnet, forklarer prosjektlederen.

 

For mer informasjon:
Trond Arve Nilsen, prosjektleder veg og trafikk, Hamar kommune - trond.nilsen@hamar.kommune.no, mob. 917 03 228.