Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Jernbaneverket, NSB, Rom Eiendom, Statens vegvesen og Hamar kommune samarbeider om Hamar skysstasjon og er representert i en styringsgruppe for prosjektet.

Forslag til opprusting av Hamar skysstasjon

Hamar skysstasjon er med sine ca 5.000 reisende pr dag den mest trafikkerte på indre Østlandet. Skysstasjonen ble oppgradert til OL for 19 år siden og er ikke endret etter det. I denne perioden har trafikken ved skysstasjonen har økt betraktelig. ( Ill.: RAM arkitektur )

Behov for tiltak
Kommunen, fylkeskommunen og veg- og transportmyndighetene har felles mål om å øke andelen kollektivtrafikk og å begrense veksten i biltrafikken. Dette krever oppdaterte og praktiske løsninger for de reisende.

- Verken stasjonsbygningen, publikumsarealene eller busstasjonen tilfredsstiller dagens behov, sier Per Atle Tufte i Rom Eiendom, som er grunneier for skysstasjonen. – Vi ser behov for en oppgradering tilsvarende det som er gjort i Lillehammer og Elverum og som pågår på Gjøvik.

Bilde fra dagens skysstasjonEn behovsanalyse konkluderer med at jernbanestasjon og bussterminal må knyttes bedre sammen og ha felles publikumsarealer. Rapporten påpeker at skysstasjonen ikke gir god oversikt for de reisende og at publikumsarealene i stasjonsbygningen har begrenset kapasitet.

Behovsanalysen viser at det er aller størst behov knyttet til busstasjonen, som har for liten plass både til busser og passasjerer. Busstasjonen mangler overbygde venteplasser/venterom, den er ikke universelt utformet og har ikke god nok trafikksikkerhet.

Styringsgruppen anbefaler at tiltak utføres i løpet av 2014-2015 og ikke utsettes i påvente av dobbeltspor på jernbanen gjennom Hamar. Tiltakene skal ikke påvirke trasévalget for jernbanen.

Forslag i mulighetsstudie
Mulighetsstudien foreslår to alternativer for ombygging av busstasjonen, som begge innebærer en utvidelse mot Stangevegen og drosjeholdeplassen.

Studien foreslår videre et bygg som knytter sammen stasjonsbygningen og restaurantbygningen samt et påbygg mot sør for bussterminalens reisende. For restaurantbygningen foreslås en innvendig restaurering etter gjeldende fredningsbestemmelser.

Anders Paulsen er fylkessjef for samferdsel, kulturminner og plan og leder av styringsgruppen for prosjektet. – Helhetlige løsninger vil gi gode og praktiske forhold for reisende ved skysstasjonen, sier han. - Et felles publikumsområde med bedre informasjonssystemer vil gi en bedre reiseopplevelse.

Mulighetsstudien foreslår også at Strandgata foran stasjonsbygningen utvikles til et fotgjengerprioritert område. I fylkesvegprogram for 2014-2017 foreslås at krysset med Grønnegata gis ny utforming. Styringsgruppen anbefaler at dette gjennomføres samtidig med de foreslåtte arbeidene ved busstasjonen.

Mulighetsstudien inneholder også løsninger for korttidsparkering, sykkelparkering og drosjeholdeplassen, slik at hele reisekjeden er ivaretatt. Styringsgruppen påpeker også at det er nødvendig å finne en bedre løsning for ”Buss for tog”.

Framdrift
Mulighetsstudien behandles i Hedmark fylkesråd 2. september og i Hamar Formannskap 4. september.

- Rom Eiendom ønsker å starte detaljplanleggingen i høst, sier Per Atle Tufte. - Vi ser for oss at opprustingen gjennomføres i 2014-2015 forutsatt at samferdselsetatene gjør de nødvendige bevilgningene.

- Bussterminalen har absolutt behov for oppgradering, sier Arne Fredheim, direktør i Hedmark Trafikk. - En opprusting av skysstasjonen vil gi tryggere forhold for busstrafikken og et mer robust og tidseffektivt rutetilbud.

Deltakelse i prosjektet er viktig i Statens vegvesens jobb for å bedre kollektivtilbudet i Hedmark, sier seksjonsleder Cato Løkken. - Vi er klare til å sette i gang planarbeidet med kryssløsning og bussterminal i høst, mens selve byggingen av ny bussterminal vil avhenge av bevilgning over statsbudsjettet.

Jernbaneverket er positive til initiativet, men ønsker en samordning med InterCity-prosjektet. - Planprosessen for IC starter allerede i høst, så det blir ikke lenge å vente på avklaringer, sier kommunikasjonssjef Thor Erik Skarpen.

- Opprustingen av Hamar skysstasjon kan ikke vente på InterCity-utbyggingen, mener Anders Paulsen i fylkeskommunen. – Da ville det gå enda 10 år, og i den perioden vil trafikken og behovet vokse ytterligere.

Mulighetsstudie for Hamar skysstasjon lagt fram

Sammendrag av mulighetsstudien for Hamar skysstasjon.

Les hele mulighetsstudien her.