Sone 1 er mottakssone for hjemmebaserte tjenester i distrikt Vang.

 • Vi vurderer, kartlegger og tar hånd om nye søkere av  hjemmebaserte tjenester.
   
 • I Sone 1 er det ansatt helsefagarbeidere,  hjelpepleiere og sykepleiere.  I tillegg har vi flinke assistenter i helger og ved ferieavvikling. En hjelpepleier og en sykepleier er under utdanning i rehabilitering.
   
 • Vi har 4 hjemmehjelpere som hjelper brukerne med praktisk bistand, daglige gjøremål . Disse damene jobber tett med hjemmebaserte tjenester og etter tankesettet  hverdagsmestring.
   
 • 2013 ble det ansatt tjenestekoordinator i sone 1, som har ansvar for dialog med spesialisthelsetjenesten, etter at samhandlingsreformen trådte i kraft 2012.
   
 • Sone 1 samarbeider tett med rehabiliteringsteamet i kommunen.
   

Hverdagsmestring – fra passiv mottaker til aktiv deltager!

-        Ett grunnleggende, forebyggende og rehabiliterende tankesett.

 • Vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen.
 • Støtte brukeren i egen mestring.
 • Ikke overta funksjoner, men forebygge funksjonssvikt.
 • Vektlegge den enkeltes ressurs og deltagelse.