Sone 2 i Vang yter tjenester i forhold til følgende:

  • Hjemmeboende med kreftsykdom eller annen langtkommen uhelbredelig sykdom som krever god palliativ pleie og omsorg.
  • Hjemmeboende med behov innenfor rus -og psykiatriomsorg.
  • Hjemmeboende med omfattende behov for pleie og omsorg. Dette innbefatter både helsehjelp og personlig assistanse.

Hjemmebasert omsorg er grunnpilaren i tjenestetilbudet til kreftpasienter og pasienter i palliativ fase av livet. Målet er at alle kan bo hjemme i egen bolig så lenge de selv ønsker det (jmf. Verdigrunnlaget). Dette krever et personale med kompetanse og trygghet til å yte tjenester i hele sykdomsperioden og fram til døden. Et utstrakt samarbeid med fastlegen, sykehuset og andre tverrfaglige samarbeidspartnere er nødvendig. Hjemmebasert omsorg formidler andre kommunale tjenester ved behov. Dette kan være hjemmehjelp, trygghetsalarm, matombringing, fysioterapi, ergoterapi og psykisk helseteam.

Definisjon av palliasjon:

Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasient og dens pårørende.

Sone 2 har en arbeidslagsleder som sammen med soneleder har fagansvaret for den helsehjelp som ytes. Vi arbeider tverrfaglig, og har et eget ressursnettverk for kreftomsorgen i kommunen.

Personalet ved sone 2 består av sykepleiere, hvorav flere har spesialisert seg på kreft og palliasjon. Vi har også helsefagarbeidere, og noen av de har også spesialisert seg innenfor det samme fagfeltet. Videre har vi nå en satsing på skolering i pårørendearbeid. Vi samarbeider tett med kommunens kreftkoordinator, lindrende enhet ved avd. 4 på Presterudsenteret, og palliativ enhet ved Sykehuset Innlandet.

I tillegg har vi ansatte med et spesielt engasjement innenfor rus -og psykiatriomsorg. Vi samarbeider med avdeling for psykisk helse i kommunen, samt rusteamet på Nav.

Egen stab
Sone 2 består også av en egen stab som inngår i personalgruppen som sådan, som yter tjenester for hjemmeboende med omfattende bistandsbehov. Staben her består av både sykepleier, helsefagarbeidere og assistenter. I tillegg til å yte helsehjelp er hovedoppgaven å yte personlig assistanse. Vi har en ansatt med koordinatorfunksjon, som sammen med soneleder har ansvar for å tilrettelegge for denne brukergruppen på en så god og hensiktsmessig måte som mulig.